Reiki centrum Praha

Duchovní učení - JÁ JSEM

Semináře Duchovního učení Já Jsem doporučuji všem potenciálním zájemcům o vstup na tzv. duchovně-energetickou cestu. Filozofii tohoto učení lze přirovnat v kontextu osobně-duchovního rozvoje k základní škole nutné pro další vzdělání. Za dobu svého působení jako lektorka energetických a duchovních směrů mám zkušenosti se svými žáky, kteří se tímto učením zabývali, a také s těmi, kteří se mu vyhnuli. Základem každé energeticko-duchovní práce má být nejprve snaha o navázání a udržování spojení se svou vnitřní „duchovní esencí“, a to jak z pohledu práce energetické, tak i duchovní.  Povede-li se nám, ač zpočátku to bude probíhat postupně, po krůčcích nalézt svou „podstatu“ (což vyžaduje pravidelné meditace, zvnitřňování se, morální způsob života atd.),  teprve pak se můžeme bezpečněji spojovat s různými druhy kosmických energií.

Slova „Já Jsem“ jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova, jež mají moc nás spojit  s energií nejvyšších sil Zdroje - nejvyššího kosmického vědomí. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům. Pozná, že naše vnitřní esence, naše Já Jsem Přítomnost, tedy naše frekvenčně nejvyšší světelné energetické pole, má mnohem více síly a možností než běžně používané tzv. analytické myšlení. Nalézt tuto sílu světla, moudrosti  a lásky uvnitř sebe, a též ji vědomě ze svého nitra vést na povrch, znamená vědomé ovládání sebe sama a tím i svého života.

Slovy „Já Jsem“ oslovujeme své nejvyšší vědomí - svou vlastní niternou světelnou podstatu. Tím působíme z úrovně nejvyšších dimenzionálních sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvůrčí síly.

Duchovní učení o Já Jsem nám ukazuje cestu vzhůru, cestu z všedního každodenního myšlení tohoto světa do světlejších oblastí, aniž bychom ztráceli půdu pod nohama, kontakt s každodenním životem, Myšlenkové bohatství zprostředkovávané nám těmito naukami přináší moudrost vyšších dimenzionálních sfér. Ve všech dávných epochách byly tyto nauky závazné pro ty žáky, kteří vstupovali na cestu duchovně-energetického rozvoje. K tomu se zde ještě přidalo vědění o velkých možnostech očišťování a proměňování negativních energií vzniklých nevědomými životními lekcemi, jakož i cílevědomá práce s transformační frekvencí kosmického spektra.

Fyzický svět, tak jak ho známe, není to jediné, co můžeme rozšířeným vědomím vnímat. Všichni jsme v něm však vyrostli a pro mnohé lidi je tedy známý a dává jim pocit bezpečí. Ulpívají na něm, a to jim brání v dosažení jejich plného potenciálu. Jsou-li zaměstnáni dramaty, vztahy, přesvědčeními, myšlenkami a záležitostmi této fyzické reality, nemohou se plně soustředit na své životní lekce a růst. Všichni musíme udržovat kontakt s každodenní realitou našeho života. Měli bychom si však tento aspekt života  maximálně zjednodušit,  abychom jím mohli procházet rychle a čistě, aniž bychom se k němu přikláněli nebo se nechali lapit do jeho pavučin. Neznamená to rozhodně, že je správné „utéci“ svým vědomím z fyzické reality, ale znamená to naučit se řídit svůj život s nadhledem a porozuměním. Lehké to není, již pouhý postup k multi-dimenzionálnímu stavu mysli může být obtížný, obzvláště, pokud aspekty ega, tedy osobního „já“  nadále definují, kým jste a  jací jste. 

Duchovní učení o Já Jsem je účinným způsobem, jak nalézt sebe sama.

Doba, v níž žijeme, je dobou velkých změn, které zasahují do života každého člověka. Jednou z těchto přicházejících změn je zrychlování duchovního vývoje . Tyto změny, které na planetě Zemi probíhají, a další, které lidi čekají v budoucnu, jsou způsobeny zvýšeným přísunem frekvencí z vyšších sfér vesmíru. Člověk se pod vlivem těchto vyšších frekvencí začíná stále více zajímat o svoji duchovní i duševní stránku. Neustále se zvyšuje počet lidí, kteří vyhledávají filozofické a duchovní směry prosazující myšlenky rozšířeného poznání schopnosti lidského vědomí, síly esence lásky a harmonického bytí. 

Ač si to většina z lidí neuvědomuje, s  každou myšlenkou, pocitem, slovem i činem promlouváme k hlubší úrovni ve svém nitru.  A je to právě tato úroveň, jež nás v každém okamžiku znovu „rodí“ – připravuje a projevuje okolnosti, situace a události našeho života – celek našeho prožívání – v životě, ve snu, ale i ve stavech ,,po smrti“. Vše je vyzařovaným projevem našeho vlastního vědomí a závisí na tom, co vzýváme svými myšlenkami, emocemi, slovy i činy, ale také na „hře“ našich tužeb a obav.  Události se pak obvykle projevují tak, jak na podvědomé úrovni očekáváme, a to v souladu s tím, zda je naše touha čistá nebo zda je naopak poskvrněna a překroucena nižšími psychickými centry – nižším já /egem/, strachem nebo jinou formou negativismu namířeného proti nám samotným. Toto vysoké duchovní učení tedy nemá nic společného s různými dnes tak hojně publikovanými "mentálními technikami", zajišťujícími splnění osobních přání založených na tužbách emocionálních a nižších myšlenkových psychicko-energetických center.

Věřit v Nejvyšší inteligenci, Zdroj, znamená věřit v tuto tvořivou sílu ve svém nitru, protože člověk je ve skutečnosti centrem této jediné životní síly i spolutvůrcem.  Můžeme říci, že vědomí Nejvyššího Zdroje tvoří s námi, v nás, i skrze nás...  a ačkoliv nás Nejvyšší Zdroj přesahuje a zdá se nám být mimo nás, vně nás, nachází se též v nás jako jednotlivcích.

Abychom posunuli svou mysl od negativismu k pozitivnímu projevu, měli bychom stáhnout svou pozornost z vnějšku, vstoupit do svého nitra a setrvávat tam jako tichý svědek, bez náklonnosti či odporu. Pak můžeme s použitím duchovních cvičení a tvořivé vizualizace  směřovat mysl, srdce i život na to, co je zcela pozitivní, a použít tuto velkou sílu uvnitř nás k přehodnocení a znovustvoření nás samotných i našeho života na základě pravdy a světla. Je nutné v tuto tvůrčí sílu uvnitř  nás věřit. Máme   neustále a důsledně usilovat o zcela pozitivní myšlenky, emoce, slova i činy.  Jsme-li ochotni vykonat tuto práci na sobě, skutečně zažijeme zásadní změnu ve svém vědomí v důsledku pravého uzdravení – vědomého sjednocení se svým vnitřním světlem, s tím individualizovaným světlem vědomí Zdroje, s tím „Já Jsem“…

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM - zaslání pracovních skript v PDF

Seminář + pracovní skripta 1. stupně - úhrada: 900 Kč

Seminář+ pracovní skripta 2. stupně - úhrada: 1.440 Kč

Seminář 3. stupně - osobní seminář, úhrada: 1.440 Kč

Seminář 4. stupně - osbobní seminář, úhrada: 1.440 Kč

úhrada za semináře 5. - 13. stupeň: 1.440 Kč

Od 1. stupně je možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) , v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

1. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • vysvětlení energetického pole člověka
 • základní principy použití afirmací duchovního učení o Já Jsem
 • použití  frekvence stříbřitě-fialového světla k transformaci negativních energií ve vlastním energetickém poli
 • základní použití frekvence sedmi paprsků kosmického spektra
 • silné řízené meditace k intenzivnímu spojení s vnitřní životní jiskrou í

Předpoklad pro absolvování 1. stupně: seminář je vhodný pro zájemce, kteří možná nesměřují zpočátku přímo k práci s energetickými systémy, avšak hledají svůj směr na osobní duchovní cestě vedoucí k rozvoji jejich vědomí, nalezení pochopení a vědomého řízení svého života.

 

2. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • rozšířené principy použití afirmací duchovního učení o Já Jsem
 • výuka silné očistné a ochranné techniky
 • další vysoké duchovní techniky zaměřené na osobní duchovně-energetický  rozvoj
 • silné řízené meditace k intenzivnímu spojení s nejvyšším světelným energetickým polem

Předpoklad pro absolvování 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem: účast na 1. stupni

3. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • význam a používání silných afirmačních dekretů
 • význam a používání tzv. platinového paprsku – vzorová meditace
 • harmonizace duchovní terapií
 • pokročilé techniky očisty, posílení a ochrany energetického pole
 • silné řízené meditace k intenzivnímu spojení s vnitřní životní esencí
Předpoklad pro absolvování 3. stupně Duchovního učení o Já Jsem: účasti na 1. a 2. stupni

 

4. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • Osvícení, uvědomění a bdělost
 • Životní dramata a způsob, jak dojít k osvobození sebe sama 
 • Úloha správné komunikace a pomoci druhým
 • Účinné postupy k posílení spojení s Já Jsem Přítomností a ke zvýšení frekvence 6.energetického centra
 • Afirmační dekrety
 • Silné řízené meditace k harmonizaci k pročištění energetického pole a prohloubení spojení s vyššími aspekty svého vědomí

Předpoklad pro absolvování 4. stupně Duchovního učení o Já Jsem: účast na 1.-3. stupni

 

5. stupeň Duchovního učení o Já Jsem 

Existuje nespočet učení a postupů, jež mohou obohatit váš osobní růst, stejně jako vám mohou umožnit pomáhat druhým lidem či světu. Mnoho učení přináší nástroje k pozvednutí vědomí, postupy, které doopravdy mohou lidem pomoci následovat vnitřní cestu k dosažení co nejvyšší úrovně vědomí.

Největší obtíží pro ty, kteří kráčejí po duchovní stezce, je fakt, že musí překonat přitažlivou sílu kolektivního vědomí, která se je snaží vtáhnout – aby dělali to, co dělají všichni ostatní, podle norem, aby dělali to, co je považováno za normální. Taková síla existuje odedávna. Pokud to tak lidé budou dělat neustále, pak civilizace vstoupí do spirály, jež směřuje dolů. Jestliže však duchovní lidé vytvoří příznivou změnu ve svém vlastním vědomí, vede to postupně i ke změně ve vědomí kolektivním. 

Chybně kvalifikovaná energie ve vašem poli má tendenci vtahovat vaše vědomí do nižších činností a brání vám v přijímání vyšších vhledů, jež potřebujete k náležitému rozlišování. Vaše energetické pole si nashromáždilo takové množství určité nízkofrekvenční formy energie, že ovládá vaši mysl. Jakmile nahromadění takovéto energie dosáhne kritické míry, jste polapeni, uvězněni, a jedině rozhodnost a úsilí na vaší straně vás může osvobodit.

Je zjevné, že se takto nahromaděné energie potřebujete nějakým způsobem zbavit. Nejúčinnějším způsobem je použití technik k tomu určených. Silné, pokročilé postupy založené na práci s duchovním světlem mohou pomoci k vyřešení širokého spektra osobních záležitostí, napomáhají transformaci negativní energie a též při rozpouštění přesvědčení založených na dualitě. Je jen málo lidí, kterým by tyto postupy nepřinesly užitek.

Na 5. stupni Duchovního učení o Já Jsem si ozřejmíme, že vzývání duchovního světla je proces zcela přirozený, je to něco, k čemu jste byli stvořeni. Silné duchovně-meditační postupy, jež vás budou provázet celým seminářem, vám pomohou se upevnit v poznání,  že již vlastníte  vše, čeho je zapotřebí k vzývání  duchovního světla a k jeho následné manifestaci ve hmotné sféře.

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

„…uvědomuji si, že nevědomost je hlavní příčinou každé chyby, již jsem kdy učinil/-a, jakékoliv nedokonalé okolnosti v mém životě. Chápu, že klíčem k manifestaci hojnosti a dokonalosti v mém životě a světě je rozšíření mého chápání života...“

,,… uvědomuji si, že pokud chci zlepšit svůj život, musím dosáhnout vyššího porozumění. Chápu rovnici říkající, že kdyby mi má současná přesvědčení byla schopna zprostředkovat všechno, co potřebuji vědět, již bych žil/-a život v hojnosti a dokonalosti. …otevírám svou mysl a srdce pochopení, že to přesahuje mé současné vědění a přesvědčení…“

,,… uvědomuji si, že pokud dělám totéž stále dokola a očekávám odlišné výsledky, jsem uvězněn/-a v určitém druhu šílenství. Má-li se má vnější situace změnit, musím začít nejprve se změnami u sebe…“

Předpoklad pro účast na 5. stupni   Duchovního učení o Já Jsem  (dříve označován jako 1. studijní workshop duchovního učení o Já Jsem) : ukončený a zvládnutý  4. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 

6. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

Tento stupeň zahrnuje  další silné duchovně-meditační postupy zaměřené na očistu emocionálního a mentálního těla i těla éterického neboli těla identity.  Díky tomu jsme pak schopni se snáze rozloučit s iluzemi našeho ega, spojit se s vyššími rovinami své bytosti a též lépe rozpoznat a naplnit  osobní  životní cestu.  

Počátek samotného Stvoření byl aktem tvůrčí vůle Zdroje, který svým prvotním projevem začal tvořit. Nejvyšší Zdroj vlastní tedy vůli „Existovat“ a z této vůle vyplývá vůle být něčím více. A právě tato vůle Nejvyššího Zdroje „být něčím víc“ vytváří základy pro stvoření světa formy, jehož součástí je i váš individualizovaný jedinečný  proud života.

Pochopit tento princip znamená prohlédnout jednu ze základních lží, že Nejvyšší Zdroj je nehybný a neměnný, že vás drží v jakémsi omezení, které je prosté svobody a tvořivosti. Povede-li se vám to, pak zjistíte, že vůle Nejvyššího Zdroje není statická – neboť zahrnuje vůli být něčím rozsáhlejším, a to neustálým překonáváním sebe sama. 

Jediným omezením bránícím nám v naší cestě odevzdání se a splynutí s naší skutečnou životní cestou, cestou plnou překvapení, nadšení, touhy dát sebe sama – své nadání, vlohy s tou rozpálenou vášní, která činí pak náš život tím, čemu říkáme skutečně štěstí – jsou vrstvy našeho nevědomí, naše přání osobního Já, emocí a měřítek nastavených „zvenčí“. Povede-li se nám, byť po částech, tyto naše nižší touhy a přání prosvětlit moudrostí a osobním poznáním, nastupujeme cestu žití našeho jedinečného poslání – dáváme světu to, čím skutečně jsme, čímž se náš život stává naplněnějším, radostným a zažíváme štěstí, jež není závislé na ničím „zvenčí“. Žijeme ve stavu „skutečného bytí“…

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... Nyní chápu, že mé ego se zrodilo, když jsem se rozhodl/-a experimentovat s vědomím duality, ovocem poznání dobra a zla. Vím, že právě tato dualita způsobila, že jsem uvěřil/-a, že jsem oddělen/-a od Nejvyššího Zdroje a že nejsem hoden/-na být s Ním v jednotě…”

,,... Pokud zažívám omezení a nedostatek podpory, je jediným možným důvodem skutečnost, že má duše upadla do stavu oddělenosti od mé Já Jsem Přítomnosti. Na úrovni své mysli jsem přijal/-a soustavu mylných, sobeckých tužeb a přání, která způsobila, že jsem uvěřil/-a iluzi, že vesmírná hojnost má určité hranice a omezení, a že  jen ti, kteří si ji vezmou násilím, budou mít dostatek. Já se  poddávám vyšší vůli i přáním  své vnitřní  božského jiskry a  Vyššího Já….“

,,... Kráčím nyní touto pouští, až přicházím na břeh Řeky života – a pak, jako poslední skutek v rámci naprostého poddání se, já se vrhám do Živoucích vod a znovu získávám život plný hojnosti.  Já přijímám  život plný hojnosti, jenž mi dává..."

Předpoklad pro účast na 6. stupně  Duchovního učení o Já Jsem  (dříve označován jako 2. studijní workshop duchovního učení o Já Jsem) :  ukončený a plně zvládnutý 5. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 

7. stupeň Duchovního učení o Já Jsem  

Součástí tohoto stupně jsou opět silné duchovně-meditační postupy zaměřené na jemné rozpouštění podvědomých bloků, jichž si často ani nejsme vědomi, a též na osvobození od psychických projekcí pocházejících od těch, kteří se snaží vměšovat se do vaší svobodné vůle. Díky tomu jsme pak schopni se spojit se s vyššími rovinami své bytosti a též lépe rozpoznat a naplnit  osobní  životní cestu.

V životě nás ovlivňují různé okolnosti, které si s sebou neseme ze své minulosti. Vytvořili jsme si je vlastně sami. Již samotná skutečnost, že jsme něco takového stvořili, nám však ukazuje, že naše tvůrčí schopnosti fungují.  Omezující okolnosti (a s nimi spojená přesvědčení či vzorce) jsou důsledkem nevědomého použití našich vlastních tvůrčích schopností. Můžeme tedy prostřednictvím téže tvořivosti – již vědomě - zapracovat na zrušení takovýchto případných omezení

K tomu mimo jiné potřebujeme pochopit, proč jsme to či ono učinili, a přijmout příslušnou lekci. Důležité je také chápat fakt, že se snahy našeho vědomého Já o podobný průlom střetnou se záškodnickými snahami našeho ega, které se své nadvlády nad naší nižší bytostí dobrovolně nevzdá. Další věcí, která nás může na naší cestě brzdit, jsou též tzv. psychické projekce (t.j. cokoliv, co se agresivním způsobem snaží proniknout do vaší mysli, vaší vnitřní svatyně,  a snaží se ovlivnit vaši svobodnou vůli).

Chcete-li důstojně realizovat svou tvořivou sílu a osvobodit se od dosavadních omezení, je třeba začít změnou vnímání své identity.... a vaše myšlenky budou změnu následovat. Jakmile je očištěno vaše vnímání identity, vaše myšlenky i vaše emoce, změní se též vaše činy. Časem si všimnete, že se mění i vaše vnější podmínky. 

Abyste se mohli osvobodit od nežádoucích vlivů – ať již v podobě břemene minulosti nebo působení psychických projekci, měli byste si vzít nazpátek – a to se vší rozhodností – svou rozhodovací schopnost. Bude to vyžadovat převzetí odpovědnosti za váš vlastní život a váš duchovní růst. Vnější učení a druzí lidé vám na vaší duchovní cestě mohou pomoci, ale nikdy by se neměli stát náhražkou za přímé spojení s vaší vnitřní esencí - Já Jsem Přítomností.

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... mé vědomé Já je strážcem brány mé mysli a hlídá, co do mé mysli vstupuje, a tudíž jen já sám/-a určuji, jak má minulost ovlivňuje mou přítomnost a mou budoucnost. Beru si nyní zpět svou sílu a moc, svou schopnost překonat všechnu připoutanost k mé minulosti prostřednictvím....“

,,... abych byl/-a schopen/-na propustit všechna očekávání, že mám být dokonalý/-á nebo že se nikdy nemám dopustit omylu. Pokud od sebe očekávám naprostou dokonalost, odkazuji sebe sama ke zklamání, jež pak způsobí, že mám....“

,,... doposud byla má duše držena jako rukojmí mým egem, které se drze staví na ono niterné  a nedotknutelné místo v mé identitě, kde by být nemělo. Já tímto zcela nechávám prolnout  své nižší Já s tím vyšším  a přijímám fakt, že nižší Já je nyní  nahrazeno...“

,,… kráčet po duchovní cestě, překonat své ego a svou minulost, a přijmout a vyjádřit svůj kristovský stav v podobě své individuality, již mi daroval Nejvyšší  Zdroj. Mám právo nechat své světlo zářit před lidmi, aby spatřili mé dobré dílo a aby pak mohli přijmout či odmítnout svůj vlastní potenciál,...“

,,... musím plně respektovat svobodnou vůli druhých a též svou vlastní svobodnou vůli. Uznávám, že ačkoliv mám právo promítnout jakékoliv mentální obrazy na hmotné světlo, promítání představ a energie do myslí druhých lidí je útokem na jejich svobodnou vůli...“

Předpoklad pro účast na 7. stupni   Duchovního učení o Já Jsem  (dříve označován jako 3. studijní workshop Duchovního učení o Já Jsem) :  ukončený a plně zvládnutý 6. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 

8. stupeň Duchovního učení o Já Jsem  

Téměř každý má - alespoň čas od času – pocit, že ztratil kontrolu nad svým životem, jako by čelil silám, energiím anebo vnější situaci, které se zdá být nemožné ovládat. Leckdy pak pocítíte hněv nebo roztrpčení vůči světu, jenž vám zdánlivě klade do cesty takovéto nepřekonatelné překážky a nastavuje  tolik omezení ohledně toho, co můžete nebo nemůžete dělat.

Když poznáte, že čelíte duchovní krizi, již jen tímto podnikáte krok, který mnoho lidí není ochotno udělat. Snad máte v takovém okamžiku pocit bezmoci... avšak je to pouhá iluze. Za tím vším je skryta skutečnost, že to VY sami máte ovládat své energetické pole. Je třeba si uvědomit, co ,,zvete“ do své bytosti. Je třeba se probudit, postoupit výše a posléze dojít k bodu, kdy přijmete plnou odpovědnost za sebe sama, svou bytost, svou životní cestu,  svou záchranu, svůj vzestup.

Jakmile čelíme nějaké krizi, je mnohdy jednou z prvních věcí, která nás opustí, naše sebeúcta, náš pocit vlastní ceny, naše sebedůvěra. A dá se to říci i takto: samotná ztráta sebeúcty je pravou podstatou mnohých krizí, nebo přinejmenším faktorem, jenž nám brání se z krize vymanit. Každý problém má řešení. Jakkoliv  nepřekonatelná situace může vyhlížet v této chvíli, existuje cesta ven – či spíše cesta vzhůru.

Nepotřebujete nic vnějšího, jen onu sílu své vlastní bytosti, protože ,,království Boží“ je uvnitř vás... jste jiskrou vědomí Nejvyššího Božského Zdroje. Probuďte se a uvědomte si, že jste božskými jiskrami – jste individualizovaným projevem Božského Zdroje. A pak učiníte rozhodnutí, které by v této situaci udělala tato božská jiskra, abyste se zbavili břemene, jež vašemu lidskému vědomí připadá nepřekonatelné.

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... jakoukoliv případnou temnotu.   Této úlevy od břemene využiji k tomu, abych prohlédl/-a své iluze a zrušil/-a volby, které mne učinily zranitelným/-ou vůči temných silám a energiím. Přeji si pozvednout své vědomí a dosáhnout jednoty s mou vlastní vyšší bytostí, s mou Já Jsem Přítomností....“

,,... Jsem odpovědný/-á za svůj vlastní život, Já Jsem odpovědný/-á za svou osobní duchovní  cestu. Já Jsem tedy ochoten/-na pohlédnout na iluze, jimž jsem kdy uvěřil/-a, na podmínky, které jsem nastavil/-a, na to, co očekávám od života. Proto Já jasně a nezkresleně vidím  všechno neskutečné, propouštím....“

,,... Uvědomuji si, že když mne ta či ona energie nebo břemeno tíží, je těžké dosáhnout dokonalého kristovského rozlišení. Přesto vím, že uvnitř mne je  část mé bytosti, která je schopna okamžitě rozpoznat, co... „

,,... myslím, že neexistuje cesta ven z mé současné situace, je to tím, že nechápu, kdo Já Jsem. Pokud vím, kdo skutečně jsem, vím, že Já Jsem více než má současná situace. Proto existuje cesta ven, kterou je opětovné navázání spojení s tou skutečně duchovní bytostí, jíž Já Jsem. Já jsem schopen/-a se znovu spojit...“

Předpoklad pro účast na 8. stupni   Duchovního učení o Já Jsem  (dříve označován jako 4. studijní workshop Duchovního učení o Já Jsem) :  ukončený a plně zvládnutý 7. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

9. stupeň Duchovního učení o Já Jsem   

Mnozí lidé žijí ve stavu, kdy kráčí životem spící, přičemž mají pocit, že život je kolotočem, v němž chodí stále dokola a nikdy se nikam nedostanou.  Pak se jim zdá, že život nemá žádný smysl. Avšak vězte, že máte  potenciál stát se ,,probuzenými“, že jste schopni se osvobodit ze stavu ,,dřímoty“. Jsme-li vzhůru, bdělí, probuzení, spočívá základní uvědomění v tom, že jsme něčím více než je naše vnější manifestace.  Že za výšinami i propastmi života je skryta hlubší skutečnost nabízející neuvěřitelné příležitosti k vyjádření sebe sama, své tvořivosti, své vnitřní bytosti...


Důležitou roli má naše ,,srdce“ – přesněji napsáno psychicko-energetické centrum  srdeční čakra, ale též tzv. duchovní srdce – naše vnitřní esence.  Během svého života (či více životů) mohou lidé vstřebat do své srdeční čakry množství negativity a tímto filtrem jsou pak zabarveny i jejich myšlenky. V duchovním srdci je centrum tvůrčích schopností  nás jako bytostí Světla, moudrosti a lásky. Proto je pro každého z nás  na duchovní cestě očista srdce tak významná. 


Vyjádření tvůrčích schopností je filtrováno přes srdeční čakru, je tudíž zabarveno tím, co se v ní nachází. Je důležité očistit srdce od nejrůznějších strachů, stejně jako od iluzí, které nás provázejí životem a z nichž mnohé nám úspěšně předkládá naše ego.  Je čas propustit  omezení a nedokonalosti, jež jsme vpustili na posvátná místa své bytosti, do svatyně své duše,  až se ty nedokonalé představy staly spouští v nedotknutelném prostoru vaší identity, kam vůbec proniknout neměly.

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:


,,... očistit svou srdeční čakru i své duchovní srdce, aby se staly oním kristovským pokladem, jenž přináší mnoho dobrého ovoce. Jsem ochoten/-na pročistit své duchovní srdce, aby každé mé slovo vyvěralo z vyváženého trojplamene, a vyjadřuji tedy Boží sílu, moudrost a lásku v dokonalé harmonii, čímž....“
,,... síla bezpodmínečné lásky dosáhla kritické míry, a pokud lidé tuto sílu nepřijmou a nepoplují s ní, neodevzdají připoutanost ke svým nedokonalým představám a nestvrdí znovu svou touhu stávat se něčím více, pak tato bezpodmínečná láska smete tyto jejich představy,  jejich iluze, struktury, jež stvořili v pokusu o  ....“
,,... v tajné komnatě mého duchovního srdce sídlí jen ta čirá identita mé kristovské jiskry, má Já Jsem Přítomnost, která je více než kterákoliv forma ve hmotném světě, a tak tedy není  stlačitelná do jakékoliv formy či spojitelná s jakýmkoliv vnímáním identity. Vzešla z touhy Nejvyššího Zdroje  stávat se něčím více, a proto má věčný závazek stát se ... „
,,...  dovolit, aby můj vnitřní a vnější zrak viděl jasně a nezkresleně, takže prohlédnu lstivé lži a budu naplněn/-a Světlem Krista. Jsem ochoten/-na odevzdat svá emocionální pouta a vazby k záležitostem tohoto světa a k omezením, jež vyhlížejí tak skutečná. Já ...“


Předpoklad pro účast na 9. stupni   Duchovního učení o Já Jsem:  ukončený a plně zvládnutý 8. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 

10. stupeň Duchovního učení o Já Jsem   

Vaše bytost do tohoto vesmíru a hmotného světa kdysi sestoupila s určitým cílem. Jste tu kvůli volbě, již jste učinili před svým příchodem sem – chtěli jste se stát součástí proudu tzv. Řeky života, která představuje nepřetržitý proud vědomí Nejvyššího Zdroje. Chtěli jste přinést svůj vlastní příspěvek k posílení světla v tomto vesmíru, aby mohl být postupně pozvednut. Nespočet bytostí však podlehl klamu zdejších iluzí a postupně se oddělily od svého Zdroje. Zapomněly, mají ale vždy možnost se rozpomenout.

Většina lidí je tažena různými podněty do mnoha směrů současně, takže nemají dost času ani pozornosti, aby byli schopni se soustředit na duchovní cestu, ačkoliv vlastně mají více volného času než kdy dříve. Jsou natolik roztříštění, že si ten tah do mnoha směrů ani neuvědomují. Pokud se jim ale podaří dojít k bodu, kdy nastolí ticho ve své mysli i srdci, jsou schopni naslouchat svému vnitřnímu vedení, dosáhnout harmonického propojení nižších i vyšších úrovní své bytosti a postoupit dále.

Jedním z podstatných prvků duchovní stezky je dosažení rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií v naší bytosti, aby tyto mohly tvořivě a hladce spolupracovat. Jestliže se nám podaří oba tyto aspekty vyvážit, je pro muže možné být v kontaktu s vlastním ženským aspektem, aniž by byli méně muži, a ženy stejným způsobem mohou přijmout svůj mužský aspekt. Prvotní však musí být ochota dosáhnout této rovnováhy sám v sobě...

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... proudit, kam se mu zachce, a být mým prostřednictvím něčím více, byť to přesahuje cokoliv, co má vnější mysl považuje za přijatelné či nutné. Jsem ochoten/-na být nástrojem k probuzení těch, kteří stále spí, přestože to může znamenat, že...“

,,.. vědomému Já splynout s mým duchovním Já a umožňuji, aby mé duchovní Já rozpustilo veškerou neskutečnost mé nižší bytosti.  Dovoluji spontánní vznik dokonalé integrace a souladu mezi...“

„… Ostatní si všimnou, že duje nový vítr a že je čas se ptát sebe sama:  Proč toto děláme? Proč žijeme tak, jak žijeme? Jaký má smysl být…“


Předpoklad pro účast na 10. stupni   Duchovního učení o Já Jsem:  ukončený a plně zvládnutý 9. stupeň Duchovního učení o
Já Jsem

 

11. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

Většina lidí si je na duchovní cestě vědoma,  že jsou něčím více než je jejich fyzické tělo. Mnozí věří, že jsou duší pobývající v tomto určitém těle, duší,  která však žila v minulosti  i v  jiných tělech. Mnozí věří i v to, že původně přišli z vyšších  duchovních sfér a že je možné se tam tedy vrátit. A mnozí věří i tomu, že to, co je do tohoto světa vyslalo, byla jakási vyšší část jejich samotných.

Oné části nás samotných bychom mohli říkat  tzv. vyšší - duchovní Já a je též známa jako Já Jsem Přítomnost. Toto označení má částečně zdůraznit, že jde o něco, co nám dává základní pocit bytí či existence, pocit ,,Já Jsem“. Naše  individualizovaná božská esence - Já Jsem Přítomnost je prodloužením naší nejvyšší bytosti v duchovním světě a naše vědomé Já (,,naše Já“, které původně sestoupilo) je prodloužením naší Já Jsem Přítomnosti. Jsme její součástí stejně, jako je naše individualizovaná božská esence „Já Jsem Přítomnost“ součástí oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje.

Jakýkoliv pocit oddělenosti  je tedy pouze výsledkem našeho současného vjemového filtru. A ten můžeme kdykoliv změnit, stejně jako své myšlenky, přesvědčení a postoje. Nejsme odpovědni za volby druhých lidí, avšak máme vždy možnost se sami za sebe  rozhodnout pro  jakoukoliv změnu. Veškeré tyto  změny nicméně mají svůj počátek na jemně-hmotných úrovních a nenastanou okamžitě. Řada lidí se nechá od svého cíle odlákat, dovolí, aby jejich pozornost byla odváděna jinam. Není však sporu o tom, že i s dokonalým soustředěním chvíli trvá, než se žádoucí změny zviditelní ve hmotném světě. Stává se často, že někdo, jakmile brzy nevidí výsledky, se zklamáním své snahy vzdá,    a  přitom leckdy stačilo  už jen málo, aby se  ony žádoucí změny fyzicky projevily...

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... přijímám plnou odpovědnost za stav své mysli a vím, že má budoucnost bude odrazem stavu mého vědomí.  Vzývám zářivé Světlo Krista, aby v mé bytosti, mém bytí a mém světě prozářilo  všechny představy a energie, které podporují ...“

,,.. trápit, zda jsem učinil/-a správné rozhodnutí. Bez ohledu na výsledek využiji každou zkušenost k tomu, abych sám/-a sebe překonal/-a a vytvořil/-a si lepší ...“

„…  plynu s tvůrčím vyjádřením Řeky života, vyjádřeným prostřednictvím mé Přítomnosti JÁ JSEM. Vzdávám se všech tužeb a přání, chtění a očekávání toho odděleného Já, vzdávám se soudů…“

Předpoklad pro účast na 11.  stupni   Duchovního učení o Já Jsem:  ukončený a plně zvládnutý 10. stupeň Duchovního učení o Já Jsem.

 

12. stupeň Duchovního učení o Já Jsem


Co je to za slepotu zatemňující zrak lidí vůči těmto základním a zcela evidentním pravdám, které by měly být zcela jasné a viditelné, kdyby lidé nebyli zaslepeni... Mnoho lidí se považuje za nábožné nebo duchovní, avšak jsou stejně nevidomí jako lidé, kteří si myslívali, že Země je plochá, neboť nevidí to, co by bylo zřejmé, kdyby otevřeli svou mysl a srdce. Často se uvádí, že pokud opustíte sféru duality, můžete najít věčný mír. Klid a mír ale nenajdete v minulosti. Nenajdete ho ani v budoucnosti. A nenajdete ho ani v přítomnosti. Takže, kde lze mír a klid najít, když ne v minulosti, přítomnosti, budoucnosti? Kde jinde?


Inu, existuje Věčný přítomný okamžik. Věčný přítomný okamžik není minulost. Není to ani budoucnost. Což je asi snadné pochopit. Avšak Věčný přítomný okamžik není ani přítomnost. Věčný přítomný okamžik totiž není tím, co za ,,přítomnost” považují lidské bytosti lapené v dualitě. Věčný přítomný okamžik je cosi zcela mimo koncepci času založenou na dualitě.


Lidské bytosti jsou uvězněny v kolotoči, ve šlapacím kole, kde mají pocit, že čím více usilují o dobro, tím více jsou taženy ke zlu. Tak si začnou myslet, že jen tím, že se budou více snažit, snad  překonají onen odpor a dosáhnou dobra nebo čehokoliv, co si na zemi přejí, třeba věčného mládí, věčné krásy, bohatství atd. Ale, jak již bylo řečeno, čím více tíhnete k jednomu extrému, tím větší je tah druhým směrem. Lidé tedy vstoupí do tohoto šlapacího kola, a běží stále rychleji – v naději, že když poběží dost rychle, někdy toho dosáhnou.


Podíváte-li se na svět, uvidíte milióny lidí běžících v pomyslném závodu, kdy se snaží někam doběhnout... avšak nikdy se nedostanou k cíli.  Též je spousta lidí, kteří došli do bodu, kdy ucítili, že už jim tenhle závod stačil, že mají dost šlapacího kola lidského utrpení. Takže se obrátili k duchovní stezce, k nějakému duchovnímu učení nebo učiteli, a myslí si, že jakmile naleznou Svatý grál... nebo kámen mudrců... nebo nějaký kouzelný vzorec, budou moci tomuto nekonečnému závodění uniknout a naleznou věčný odpočinek a klid…


Ukázky se silných afirmačních meditací:
... ,,Člověk by neměl brát v úvahu chyby druhých ani to, co druzí učinili nebo neučinili, nýbrž jen své vlastní  činy, vykonané či nevykonané.”. Vidím nedostatky svého nižšího Já a též vím, že Já Jsem něčím větším než je toto nižší Já a Já  Jsem více než má minulost..
… ,,Propusťte minulost. Propusťte budoucnost. Propusťte přítomnost.  Ti, kdož přecházejí na vzdálenější pobřeží existence, s myslí osvobozenou od všeho, se již znovu nerodí a nerozkládají se.”…
…. ,,Stejně jako je hluboké jezero čiré a klidné, při naslouchání těmto učením se ti moudří stávají ještě  klidnějšími.” Přítomnosti božské moudrosti, pouze v jednotě s Tebou zakouším vše jako ztělesněný klid a moudrost. Já nyní chápu, včleňuji a ztělesňuji vysoká duchovní učení a dosahuji …


Předpoklad pro účast na 12.  stupni   Duchovního učení o Já Jsem:  ukončený a plně zvládnutý 11. stupeň Duchovního učení o Já Jsem


13.stupeň DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM

Duchovní stezka má řadu aspektů, s nimiž se v jejím průběhu máme úspěšně vypořádat. Jedním z nich jsou i ,,duchové” jiného druhu – tedy určité entity či Já, které jsme si sami stvořili. Mnohdy nám život komplikují, aniž bychom si to uvědomovali – je i jejich působení, natož abychom věděli, jak s nimi nejlépe naložit.


Měli byste si tedy uvědomit, že nikdo nepřijde, aby vás zachránil od vašeho vlastního stvoření. Neosvobodí vás od ducha, kterého jste stvořili. To vy se tohoto ,,strašidla“ musíte vzdát a nechat tohoto ducha znovu ,,zemřít“ ( tj. rozpustit), díky čemuž se teprve můžete znovu zrodit, znovu se zrodit v ohni Plamene vzestupu, jenž urychlí vývoj vaší bytosti a činí tak prostřednictvím roztříštění matrice ducha, jež vás dovedla do toho okamžiku.


Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů  – afirmačních vzývání:


… rozbijte závoj iluzí, abych mohl/-a spatřit ducha, jehož jsem si stvořila na své stávající úrovni vědomí, a stejně tak příslušného falešného ducha, který se snaží mne stáhnout na nižší úroveň vědomí…


… spoutejte toho ducha v mé bytosti, jenž nemůže vystát mou současnou situaci. Pomozte mi zvýšit frekvenci mého vědomí, abych viděl/-a cestu ven z té zdánlivě bezvýchodné situace vytvořené právě tím duchem, jenž mne brzdí….


…. ukaž mi prosím cestu k očištění mé mysli od šarvátek duality. Pronikáš snadno času a prostoru iluzí, oddělenost je strávena Tvou bezbřehou milostí….


Předpoklad k účasti na 13.stupni Duchovního učení Já Jsem:  ukončená a zvládnutá témata 12.stupně Duchovného učení o Já Jsem


 „Já Jsem Přítomnost“

Člověk a jeho „Já Jsem Přítomnost“ (individualizovaná Přítomnost nejvyšší inteligence) vytváří jednotu, z níž vše vyvěrá. Během procesu překonávání karmické zátěže tento jedinečný vztah narůstá  až k okamžiku sjednocení se s „Já Jsem Přítomností“. Je důležité si ujasnit, co to „Já Jsem Přítomnost“ je, jak funguje a jak asi vypadá splynutí s ní v jedno.

Duch, intelekt, duše i osobní Já  pocházejí z „Já Jsem Přítomnosti“. Tato „Přítomnost“ je jejich základní příčinou i tvůrcem (můžeme to přirovnat k situaci, které čelí postavy ve snu snažící se nějak pojmout svého tvůrce, tedy snícího člověka, jemuž vděčí za existenci, neboť pouze v jeho vědomí existují a fungují).

Já Jsem Přítomnost však neodpovídá představě člověka o sobě samém, liší se od obrazu, jenž si člověk vytváří v průběhu běžného denního života.

Já Jsem Přítomnost je v sanskrtu označována slovem  „átman“, což znamená „to, co nemůže být zdvojeno“. Já Jsem Přítomnost je zdrojem a základem časoprostoru, energie a látek, které vyplňují všechny světy a rozměry. Já Jsem Přítomnost je zdrojem lidského života, pramenem blaženosti, radosti, lásky a potěšení, jež vše oživuje. Já Jsem Přítomnost je totožná s Univerzálním vědomím existujícím mimo lineární čas.

S „Já Jsem“, těmito silnými slovy, můžete každý den učinit kroky vedoucí k sjednocení se svou „Já Jsem Přítomností“. Pronášejte a prociťujte tato slova, aniž byste je vázali na svou individualizovanou osobnost – své ego.

Vědomé použití „Já Jsem“: Před tvořením - použitím afirmací Já Jsem (jež byly sestaveny Mistrem Saint Germainem) se doporučuje sednout si do meditativní polohy (tzv. turecký sed, případně na židli), vzpřímená záda, chodidla se celou plochou dotýkají Země.

Každý by se měl energeticky očistit (dle svých vlastních osvědčených technik), a to zejména své myšlenkové tělo (vhodná jsou např. koncentrační cvičení, meditace Gassho, Hatsurei-Ho z 1. st. Reiki).

Poté zaměřte svou pozornost na oblast uprostřed hrudi (duchovní srdce),  na  svou 6. čakru (centrum jasnovidění, jasnoslyšení) a na svou 7.čakru. Při této činnosti se vytvoří jakýsi holografický trojúhelník, který vás kvalitně (v rámci možností - s ohledem na negativní energetické vrstvy) spojí s vaší Já Jsem Přítomností. Doporučuji pak 3x s nádechem a výdechem pomyslet a procítit slova „Já Jsem“ (při počátečních cvičeních raději 7x).

Když vnímáte, že se vaše mysl, vědomí i celé energetické pole začíná projasňovat, je vhodné  použít „věty důvěry“, zákon odpuštění, a poté použít afirmace dle své osobní okamžité potřeby. (Pozn.: Více než 150 hlavních afirmací sestavených Mistrem Saint Germainem je pro vážné zájemce k dispozici v manuskriptech „Hovory o Já Jsem“).

Příklady hlavních vět „JÁ JSEM“

 • „JÁ JSEM Přítomnost.“ - vyřkneme-li a hluboce procítíme  tuto větu, pak předáváme od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem - zdravotním i duševním stavem, vztahovými záležitostmi i pracovními poměry své nejniternější esenci - své Já Jsem Přítomnosti,  a ta nás vede životem v souladu s naplněním našeho životního poslání. Poměry a záležitosti, situace a okolnosti, v nichž jsme dříve těžko nacházeli řešení, se začnou rychleji transformovat do podoby dokonalé harmonie, jež by naše osobní já steží zvládlo. Touto větou se učíme žít v "Přítomném okamžiku" - nezatíženi minulostí ani budoucností.
 • Afirmace - věty důvěry: „Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného JÁ JSEM. Já Jsem ta vítězná Přítomnost mého mocného JÁ JSEM. JÁ JSEM ta síla proudící ze srdce Božího do tohoto mého vzývání. JÁ JSEM právě teď mé věčné osvobození od vší lidské nedokonalosti. JÁ JSEM to tvoření čisté lásky Boží.“
 • Jedna z nejmocnějších afirmací: „JÁ JSEM ta vítězná Božská Přítomnost, já poroučím této JÁ JSEM Přítomnosti dokonale a neustále vládnout nad mou myslí, mým životem, mým světem... (zdravím, financemi, vztahy, směrem života.)
 • Afirmace na celý den: „JÁ JSEM ta nařizující, řídící Přítomnost, která dnes dává vše přede mnou do pohybu, a já velím pro všechno mé konání dokonalý mír, harmonii a ... (všechny vlastnosti, které by mi mohly být užitečné toho dne).“
 • Zákon odpuštění: „JÁ JSEM zákon odpuštění a lásky a ten mocný stravující plamen, jenž nyní stráví všechny mé minulé a dnešní omyly, jejich příčiny, záznam, paměť i následky, vše nechtěně, ale i úmyslně a nedokonale stvořené, za co je zodpovědné mé vnější Já, a já prosím vroucně o odpuštění zejména těch mých chyb, které vedly k ... (určitému zdravotnímu problému, životní situaci...). Já prosím, aby mi byla dána moudrost i síla, abych tyto chyby více neopakoval/-a.“ Tímto uvolníme karmické zatížení transformujícím stříbřitě-fialovým zářením. Při vyslovování těchto slov můžeme ucítit v různých částech těla bolestivé napětí, které nám hlásí, kde se náš prohřešek usadil, a dává nám najevo, že jsme k odstranění svých potíží použili správná slova. Po této afirmaci je doporučeno obklopit se zářivým bílým světlem.
 • Sebeovládání: „JÁ JSEM  dokonalý klid a harmonie mého těla a mysli.“
 • Získání energie: „JÁ JSEM ta mocná elektronová energie i životní síla, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a těla - nyní a neustále.“
 • Harmonie v bytě, škole, na pracovišti: „JÁ JSEM ta dobývající Přítomnost, která velí dokonalý klid, mír, spolupráci, klid ... (doplňte dle potřeby) ... v tomto ... (bytě, třídě, na tomto pracovišt...).“
 • Jídlo: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která naplní toto jídlo a pití životodárnou esencí, kterou do sebe pojmu a která obnoví mé tělo k dokonalému zdraví (kráse, vyrovnanosti, mládí...).“
 • Krása: tímto způsobem dokážete svým myšlením a cítěním přestavět hmotu svého těla do vybrané krásy, vaše oči, zuby, vlasy, pleť budou plny  zářivého svitu.. Hledíte-li do zrcadla, řekněte svému obrazu: „Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, z nichž jsi stavěn, ty poslechneš můj povel a staneš se každým způsobem zářivě krásným - v myšlence, slově, cítění a formě. JÁ JSEM ten oheň a krása těchto očí a já vnáším tu zářivou energii do všeho, nač pohlédnu.“
 • Návštěvy: „JÁ JSEM to záření čisté lásky Boží, které obklopuje tyto lidi a tímto rouchem je obejme, když přicházejí a když odcházejí."
 • Hubnutí: „JÁ JSEM ta Přítomnost, jež upraví mou chuť k jídlu na dokonalou pro mě míru, která mi zaručí dokonale štíhlou postavu a dokonalé zdraví.“

Cvičení pro uvolnění vědomí

Vciťte  se do svého nitra a zcela se s ním spojte. Otevřete své duchovní centrum  s pomocí vizualizace i hlubokého procítění a vstupte se všemi svými láskyplnými pocity do  místa svého vnitřního zdroje uprostřed své hrudi, do světla svého duchovního trojplamene – do svého „Já Jsem“. Dýchejte klidně a pravidelně. S každým nádechem a výdechem jste stále klidnější a uvolněnější.

Jakmile jste opustili rušivé myšlenky, začněte předčítat (nahlas či mentálně, v každém případě je třeba tak činit soustředěně a celé konání procítit):

„Z vnitřního Zdroje toho „Já Jsem“ vyzařuji lásku mé duše do světa. Má aura začíná zářit všemi barvami duhy. Proud lásky mé duše se dotýká srdcí všech lidí. Miluji život a život miluje mne. Proudy lásky se ke mně pomalu vracejí. Jsem v míru se všemi lidmi a se mnou samotným. Já Jsem nádherný proud lásky, moudrosti i síly… Můj dech se nabíjí  světlem lásky a tuto léčivou energii nechávám proudit ke všem orgánům mého těla, všem buňkám a všem vědomím. Všechna má vědomí jsou nyní proudy Světla, Moudrosti a Lásky (3x opakujeme). Já Jsem v jednotě se vším životem. Já Jsem.“

 


Meditace Světla

Prvním krokem k ovládání sebe sama je uklidnění vší vnější činnosti mysli, emocí i těla. Kdo každý večer před spaním a každé ráno před začátkem denní práce věnuje patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:

Postarejte se o to, abyste nebyli rušeni.
Zcela se uklidněte  a uvolněte.
Představte si a prociťte, jak je vaše tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržujte tento obraz  během prvních pěti minut.
Poznejte a pociťujte se vší vroucností spojení mezi vaším vnějším Já a onou Mocnou světelnou jiskrou ve vás.
Zaměřte svou pozornost na střed svého duchovního srdce uprostřed hrudi. Představte si je jako zlaté slunce. Následuje uznání:
Radostně se nyní oddávám  hojnosti té Mocné Přítomnosti, tomu čistému Světlu!! Pociťujte současně velký jas tohoto Světla a zesilujte jej v každé buňce svého těla, a to nejméně po dobu deseti minut.
Nyní meditaci uzavřete příkazem:
Já jsem dítětem Světla - Já miluji Světlo - Já sloužím Světlu - Já žiji ve Světle - Já jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován - Já žehnám Světlu!“
Nikdy nezapomeňte: Budete tím, o čem přemýšlíte; a protože všechny věci pocházejí ze Světla, tak je Světlo tou Nejvyšší Dokonalostí a Ovládáním všech věcí.

Přemýšlivé pozorování a uctívání Světla přináší naprosto nutně duchu osvícení, tělu zdraví, sílu a pořádek, stejně jako mír, harmonii a úspěch do činností jednotlivce, který se jim poddá. Po všechna staletí každého věku, za všech okolností, potvrdili všichni, kteří v životě něco dokázali, že Světlo je tím nejvyšším... že Světlo je všude a že ve Světle jsou obsaženy všechny věci.

Tato pravda platí dnes stejně jako před milionem let. Jakkoliv daleko do minulosti sahají záznamy lidského pokolení, vždy byli ti Moudří a Velcí všech věků na obrazech obklopeni světelnou září, která jim vystupovala z hlavy a těla.
Toto Světlo je skutečné - stejně tak skutečné jako elektrické světlo ve vašich domovech. Není již příliš vzdálen den, kdy budou postaveny stroje, jež zviditelní vyzařování (emanaci) Světla u každé jednotlivé bytosti pro fyzické oko toho, kdo je bude chtít pozorovat. Takový přístroj také ukáže zabarvení, které jednotlivá bytost sama vytváří nesouladnými myšlenkami a pocity a které ji obklopují jako oblak. Tak je - a pouze tímto způsobem - zneužívána a nesprávné ohodnocována síla toho Velkého životního proudu.

Když toto cvičení budete věrně provádět a ucítíte jeho účinky vnitřně a silně v každém atomu svého ducha a těla, zažijete hojnost důkazů, jaký ohromný účinek, sílu a dokonalost ve vás Světlo má a vždy vytváří. Stanete se potom sami sobě neklamným důkazem. Světlo je říší Nejvyšší inteligence – vstupte tedy a pobuďte v harmonii, lásce, moudrosti...

Po základním procvičování prvních dnů je vhodné přejít ke cvičení třikrát denně: ráno, v poledne a večer. 

Mnozí si stěžují: „Ó, tolik času nemám nikdy k dispozici!“ Tomu, kdo se kloní k tomuto mínění, lzei říci pouze toto: Kolik času promarní dnešní člověk tím, že kritizuje, odsuzuje a haní jiné lidi, poměry a věci, které neodpovídají jeho představám? Kdyby se oproti tomu s potřebnou výdrží pokusil tento čas využít k poznání a využití Světla, vytvořil by vpravdě nebe na Zemi. Nic není nemožné. Světlo vždy vítězí. Světlo je pomocným prostředkem Nejvyšší inteligence, jehož prostřednictvím tato vytváří v celém svém stvoření pořádek, mír a dokonalost, a udržuje je.

Každá lidská bytost této Země může mít k dispozici veškerý čas potřebný k takové meditaci, pokud je její touha po ní dosti silná. Již samotná vroucnost přání nově uspořádá ten svět, poměry a záležitosti lidí a zajistí jim čas, jen kdyby jej skutečně chtěli využít ke svému vnitřnímu vzestupu. Nikdo na světě nestojí mimo tento zákon, protože pokud je dostatečně mohutná  potřeba vytvořit něco pozitivního, je to v silách Nejvyšší inteligence, které také uvolňují potřebnou energii pro vytvoření zvolené věci, pro její zformování.

Každý má od narození stejné právo navázat spojení s Všemocnou Přítomností Já Jsem, a to je ta jediná síla, která kdy může pozdvihnout to osobní Já a jeho svět nad nesoulad a omezení pozemského života. Bylo tomu tak v celé minulosti, je tomu tak dnes a bude tomu tak i v budoucnosti....

(výňatek z textu manuskript „Odhalená tajemství“ od G. R. Kinga - channelovaná poselství Mistra Saint Germaina)


Mantra z pokladu srdce St. Germaina

„JÁ JSEM“ Světlo Srdce,
Zářící ve tmě bytí
A přeměňující vše na zlatý poklad
Kristovy Mysli.


„JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku
Ven do světa k rozpuštění všech omylů
A k prolomení všech bariér.


„JÁ JSEM“ ta síla nekonečné lásky
Zvětšující se, až je vítěznou...
Svět bez konce....


Vysvětlení k modlitbě ze Srdce St. Germaina, podané Ms. Elizabeth C. Prophet, autor. poslem St. Germaina:

„JÁ JSEM“ Světlo Srdce -

Světlo mého duchovního srdce je tou božskou esencí.

Zářící ve tmě bytí

Toto světlo září v temnotě bytí. Je tím jediným věčným,
nepohasínajícím plamenem ve fyzické oktávě.

A přeměňující vše na zlatý poklad Kristovy mysli

Toto Světlo duchovního srdce přeměňuje vše v zlatý poklad Kristovy mysli,
má mysl obsahuje bohatství Kristovy mysli.

„JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku ven do světa
k rozpuštění všech omylů a k prolomení všech bariér.

Teď koncentruji svou lásku v duchovním  srdci a vyzařuji tuto lásku ven do
světa. Posílám tuto lásku v růžovém paprsku, aby byly
vymazány všechny chyby a aby byly zničeny všechny bariéry
mezi lidmi.

„JÁ JSEM“ ta síla nekonečné lásky, zvětšující se, až je
vítěznou...

Svět bez konce...

Bůh ve mně je Silou nekonečné lásky, jež sama sebe rozšiřuje
až do chvíle, kdy se stane vítěznou... Svět bez konce....

Tato modlitba je skutečným pokladem ze srdce Mistra St. Germaina. Je pokladem, neboť v ní cítíme Přítomnost „Já Jsem“, jež v nás přebývá - cítíme v ní svůj živoucí Trojplamen. Sledujte své pocity, když říkáte tuto modlitbu. Vnímejte, jak ve vás a skrze vás vás jedná Nejvyšší Inteligence a vede vás k rozšíření vašeho Trojplamene,  k  vzestupu vašeho vědomí do vyšších dimenzí Světla.

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

zpět na začátek

    Aktualizace: 06.08.2018