Reiki centrum Praha

Duchovní učení - JÁ JSEM

Semináře Duchovního učení Já Jsem doporučuji všem potenciálním zájemcům o vstup na tzv. duchovně-energetickou cestu. Filozofii tohoto učení lze přirovnat v kontextu osobně-duchovního rozvoje k základní škole nutné pro další vzdělání. Za dobu svého působení jako lektorka energetických a duchovních směrů mám zkušenosti se svými žáky, kteří se tímto učením zabývali, a také s těmi, kteří se mu vyhnuli. Základem každé energeticko-duchovní práce má být nejprve snaha o navázání a udržování spojení se svou vnitřní „duchovní esencí“, a to jak z pohledu práce energetické, tak i duchovní.  Povede-li se nám, ač zpočátku to bude probíhat postupně, po krůčcích nalézt svou „podstatu“ (což vyžaduje pravidelné meditace, zvnitřňování se, morální způsob života atd.),  teprve pak se můžeme bezpečněji spojovat s různými druhy kosmických energií.

Slova „Já Jsem“ jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova, jež mají moc nás spojit  s energií nejvyšších sil Zdroje - nejvyššího kosmického vědomí. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům. Pozná, že naše vnitřní esence, naše Já Jsem Přítomnost, tedy naše frekvenčně nejvyšší světelné energetické pole, má mnohem více síly a možností než běžně používané tzv. analytické myšlení. Nalézt tuto sílu světla, moudrosti  a lásky uvnitř sebe, a též ji vědomě ze svého nitra vést na povrch, znamená vědomé ovládání sebe sama a tím i svého života.


Duchovní učení o Já Jsem nám ukazuje cestu vzhůru, cestu z všedního každodenního myšlení tohoto světa do světlejších oblastí, aniž bychom ztráceli půdu pod nohama, kontakt s každodenním životem, Myšlenkové bohatství zprostředkovávané nám těmito naukami přináší moudrost vyšších dimenzionálních sfér. Ve všech dávných epochách byly tyto nauky závazné pro ty žáky, kteří vstupovali na cestu duchovně-energetického rozvoje. K tomu se zde ještě přidalo vědění o velkých možnostech očišťování a proměňování negativních energií vzniklých nevědomými životními lekcemi, jakož i cílevědomá práce s transformační frekvencí kosmického spektra.

Fyzický svět, tak jak ho známe, není to jediné, co můžeme rozšířeným vědomím vnímat. Všichni jsme v něm však vyrostli a pro mnohé lidi je tedy známý a dává jim pocit bezpečí. Ulpívají na něm, a to jim brání v dosažení jejich plného potenciálu. Jsou-li zaměstnáni dramaty, vztahy, přesvědčeními, myšlenkami a záležitostmi této fyzické reality, nemohou se plně soustředit na své životní lekce a růst. Všichni musíme udržovat kontakt s každodenní realitou našeho života. Měli bychom si však tento aspekt života  maximálně zjednodušit,  abychom jím mohli procházet rychle a čistě, aniž bychom se k němu přikláněli nebo se nechali lapit do jeho pavučin. Neznamená to rozhodně, že je správné „utéci“ svým vědomím z fyzické reality, ale znamená to naučit se řídit svůj život s nadhledem a porozuměním. Lehké to není, již pouhý postup k multi-dimenzionálnímu stavu mysli může být obtížný, obzvláště, pokud aspekty ega, tedy osobního „já“  nadále definují, kým jste a  jací jste. 

Duchovní učení o Já Jsem je účinným způsobem, jak nalézt sebe sama.

Doba, v níž žijeme, je dobou velkých změn, které zasahují do života každého člověka. Jednou z těchto přicházejících změn je zrychlování duchovního vývoje . Tyto změny, které na planetě Zemi probíhají, a další, které lidi čekají v budoucnu, jsou způsobeny zvýšeným přísunem frekvencí z vyšších dimenzí Universa. Člověk se pod vlivem těchto vyšších frekvencí začíná stále více zajímat o svoji duchovní i duševní stránku. Neustále se zvyšuje počet lidí, kteří vyhledávají filozofické a duchovní směry prosazující myšlenky rozšířeného poznání schopnosti lidského vědomí, síly esence lásky a harmonického bytí. 

Ač si to většina z lidí neuvědomuje, s  každou myšlenkou, pocitem, slovem i činem promlouváme k hlubší úrovni ve svém nitru.  A je to právě tato úroveň, jež nás v každém okamžiku znovu „rodí“ – připravuje a projevuje okolnosti, situace a události našeho života – celek našeho prožívání – v životě, ve snu, ale i ve stavech zvýšeného vědomí během meditací. Vše je vyzařovaným projevem našeho vlastního vědomí a závisí na tom, co vzýváme svými myšlenkami, emocemi, slovy i činy, ale také na „hře“ našich tužeb a obav.  Události se pak obvykle projevují tak, jak na podvědomé úrovni očekáváme, a to v souladu s tím, zda je naše touha čistá nebo zda je naopak poskvrněna a překroucena nižšími psychickými centry – nižším já /egem/, strachem nebo jinou formou negativismu namířeného proti nám samotným. Toto duchovní učení tedy nemá nic společného s různými dnes tak hojně publikovanými "mentálními technikami", zajišťujícími splnění osobních přání založených na tužbách emocionálních a nižších myšlenkových psychicko-energetických center.

INDIVIDUÁLNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM - zaslání pracovních skript mailem ve formátu PDF

pracovní skripta 1. stupně ve formátu PDF včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem - úhrada: 900 Kč

pracovní skripta 2. stupně ve formátu PDF včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem - úhrada: 1.440 Kč

pracovní skripta 3. - 13. stupně ve formátu PDF včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem- úhrada: 1.440 Kč

nově aktualizovaná studijní skripta každého stupně: úhrada: 440 Kč

Zaslání studijních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) , v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

1. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • vysvětlení energetického pole člověka
 • základní principy použití afirmací duchovního učení o Já Jsem
 • použití  frekvence světla k transformaci negativních energií ve vlastním energetickém poli
 • základní použití frekvence sedmi paprsků kosmického spektra
 • silné meditace k intenzivnímu spojení s vnitřní životní jiskrou, ke spojení se sama sebou

Předpoklad pro absolvování 1. stupně: seminář je vhodný pro zájemce, kteří možná nesměřují zpočátku přímo k práci s energetickými systémy, avšak hledají svůj směr na osobní duchovní cestě vedoucí k rozvoji jejich vědomí, nalezení pochopení a vědomého řízení svého života.

2. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • rozšířené principy použití afirmací duchovního učení o Já Jsem
 • výuka silné očistné a ochranné techniky
 • další vysoké duchovní techniky zaměřené na osobní duchovně-energetický  rozvoj
 • silné řízené meditace k intenzivnímu spojení s nejvyšším světelným energetickým polem

Předpoklad pro samostudium 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem: studium 1. stupně

3. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • význam a používání silných afirmačních dekretů
 • význam a používání tzv. velmi silného transmutačního spektra – vzorová meditace
 • harmonizace duše i fyzického těla silným duchovním postupem
 • pokročilé techniky očisty, posílení a ochrany energetického pole
 • silné meditace k intenzivnímu spojení s vnitřní životní esencí

Předpoklad pro samostudium 3. stupně Duchovního učení o Já Jsem: předcházející studium 1. a 2. stupně

4. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

 • Osvícení, uvědomění a bdělost
 • Životní dramata a způsob, jak dojít k osvobození sebe sama 
 • Úloha správné komunikace a pomoci druhým
 • Účinné postupy k posílení spojení s Já Jsem Přítomností a ke zvýšení frekvence 6.energetického centra
 • Afirmační dekrety
 • Silné meditace k harmonizaci k pročištění energetického pole a prohloubení spojení s vyššími aspekty svého vědomí

Předpoklad pro samostudium 4. stupně Duchovního učení o Já Jsem: studium předcházejících stupňů

5. stupeň Duchovního učení o Já Jsem 

Existuje nespočet učení a postupů, jež mohou obohatit váš osobní růst, stejně jako vám mohou umožnit pomáhat druhým lidem či světu. Mnoho učení přináší nástroje k pozvednutí vědomí, postupy, které doopravdy mohou lidem pomoci následovat vnitřní cestu k dosažení co nejvyšší úrovně vědomí. Chybně kvalifikovaná energie ve vašem poli má tendenci vtahovat vaše vědomí do nižších činností a brání vám v přijímání vyšších vhledů, jež potřebujete k náležitému rozlišování. Vaše energetické pole si nashromáždilo takové množství určité nízkofrekvenční formy energie, že ovládá vaši mysl. Jakmile nahromadění takovéto energie dosáhne kritické míry, jste polapeni, uvězněni, a jedině rozhodnost a úsilí na vaší straně vás může osvobodit.

Silné, pokročilé postupy založené na práci s duchovním světlem mohou pomoci k vyřešení širokého spektra osobních záležitostí, napomáhají transformaci negativní energie a též při rozpouštění přesvědčení založených na dualitě. Je jen málo lidí, kterým by tyto postupy nepřinesly užitek.

Na tomto stupni Duchovního učení o Já Jsem si ozřejmíme, že vzývání duchovního světla je proces zcela přirozený, je to něco, k čemu jste byli stvořeni. Silné duchovně-meditační postupy, jež vás budou provázet celým seminářem, vám pomohou se upevnit v poznání,  že již vlastníte  vše, čeho je zapotřebí k vzývání  duchovního světla a k jeho následné manifestaci ve hmotné sféře.

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

„…uvědomuji si, že nevědomost je hlavní příčinou každé chyby, již jsem kdy učinil/-a, jakékoliv nedokonalé okolnosti v mém životě. Chápu, že klíčem k manifestaci hojnosti a dokonalosti v mém životě a světě je rozšíření mého chápání života...“

6. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

Tento stupeň zahrnuje  další silné duchovně-meditační postupy zaměřené na očistu emocionálního a mentálního těla i těla éterického neboli těla identity.  Díky tomu jsme pak schopni se snáze rozloučit s iluzemi našeho ega, spojit se s vyššími rovinami své bytosti a též lépe rozpoznat a naplnit  osobní  životní cestu.  

Jediným omezením bránícím nám v naší cestě odevzdání se a splynutí s naší skutečnou životní cestou, cestou plnou překvapení, nadšení, touhy dát sebe sama – své nadání, vlohy s tou rozpálenou vášní, která činí pak náš život tím, čemu říkáme skutečně štěstí – jsou vrstvy našeho nevědomí, naše přání osobního Já, emocí a měřítek nastavených „zvenčí“. Povede-li se nám, byť po částech, tyto naše nižší touhy a přání prosvětlit moudrostí a osobním poznáním, nastupujeme cestu žití našeho jedinečného poslání – dáváme světu to, čím skutečně jsme, čímž se náš život stává naplněnějším, radostným a zažíváme štěstí, jež není závislé na ničím „zvenčí“. Žijeme ve stavu „skutečného bytí“…

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... Nyní chápu, že mé ego se zrodilo, když jsem se rozhodl/-a experimentovat s vědomím duality, ovocem poznání dobra a zla. Vím, že právě tato dualita způsobila, že jsem uvěřil/-a, že jsem oddělen/-a od Nejvyššího Zdroje a že nejsem hoden/-na být s Ním v jednotě…”

7. stupeň Duchovního učení o Já Jsem  

Součástí tohoto stupně jsou opět silné duchovně-meditační postupy zaměřené na jemné rozpouštění podvědomých bloků, jichž si často ani nejsme vědomi, a též na osvobození od psychických projekcí pocházejících od těch, kteří se snaží vměšovat se do vaší svobodné vůle. Díky tomu jsme pak schopni se spojit se s vyššími rovinami své bytosti a též lépe rozpoznat a naplnit  osobní  životní cestu.

V životě nás ovlivňují různé okolnosti, které si s sebou neseme ze své minulosti. Vytvořili jsme si je vlastně sami. Již samotná skutečnost, že jsme něco takového stvořili, nám však ukazuje, že naše tvůrčí schopnosti fungují.  Omezující okolnosti (a s nimi spojená přesvědčení či vzorce) jsou důsledkem nevědomého použití našich vlastních tvůrčích schopností. Můžeme tedy prostřednictvím téže tvořivosti – již vědomě - zapracovat na zrušení takovýchto případných omezení

K tomu mimo jiné potřebujeme pochopit, proč jsme to či ono učinili, a přijmout příslušnou lekci. Důležité je také chápat fakt, že se snahy našeho vědomého Já o podobný průlom střetnou se záškodnickými snahami našeho ega, které se své nadvlády nad naší nižší bytostí dobrovolně nevzdá. Další věcí, která nás může na naší cestě brzdit, jsou též tzv. psychické projekce (t.j. cokoliv, co se agresivním způsobem snaží proniknout do vaší mysli, vaší vnitřní svatyně,  a snaží se ovlivnit vaši svobodnou vůli).

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... mé vědomé Já je strážcem brány mé mysli a hlídá, co do mé mysli vstupuje, a tudíž jen já sám/-a určuji, jak má minulost ovlivňuje mou přítomnost a mou budoucnost. Beru si nyní zpět svou sílu a moc, svou schopnost překonat všechnu připoutanost k mé minulosti prostřednictvím....“

8. stupeň Duchovního učení o Já Jsem  

Téměř každý má, alespoň čas od času, pocit, že ztrácí kontrolu nad svým životem, jako by čelil silám, energiím anebo vnější situaci, které se zdá být nemožné ovládat. Leckdy pak pocítíte hněv nebo roztrpčení vůči světu, jenž vám zdánlivě klade do cesty takovéto nepřekonatelné překážky a nastavuje  tolik omezení ohledně toho, co můžete nebo nemůžete dělat.

Když poznáte, že čelíte krizim ať již se jedná o krizi záležitostí každodenního života, duševní či duchovní, již jen tímto činíte te krok, který mnoho lidí není vůbec schopno udělat. Snad máte v takovém okamžiku pocit bezmoci... avšak je to pouhá iluze. Za tím vším je skryta skutečnost, že to VY sami máte ovládat své vědomí, své vlastní energetické pole. Je třeba si to uvědomit, a posléze dojít k bodu, kdy přijmete plnou odpovědnost za sebe sama, , svou životní cestu,  svou záchranu, svůj vzestup.

Jakmile čelíme nějaké krizi, je mnohdy jednou z prvních věcí, která nás opustí, naše sebeúcta, náš pocit vlastní ceny, naše sebedůvěra. A dá se to říci i takto: samotná ztráta sebeúcty je pravou podstatou mnohých krizí, nebo přinejmenším faktorem, jenž nám brání se z krize vymanit. Každý problém má řešení. Jakkoliv  nepřekonatelná situace může vyhlížet v této chvíli, existuje cesta ven.

1. Afirmační vzývání Ochrana

2. Afirmační vzývání Životní krize

3. Afirmační vzýcání Sebeúcta

Aktualizace studijních skript k 9. lednu 2019:

1. Zdůrazňuji nutnost opakování jednotlivého afirmačního vzývání, neboť pokud se provede pouze jednou, lze to přirovnat k píchnutí do vosího hnízda :-)


2. Vzhledem k tomu, že všechny tři afirmační vzývání jsou velmi silná, je též po alespoň jednom kompletním provedení, možné vybrat si odstavce „na míru“, zejména u Afirmačního vzývání Životní krize (dříve „Duchovní krize“), ale vždy začít úvodem, pak vybrané odstavce a mezi nimi refrén, na závěr zapečetění.


3. V aktualizaci naleznete občas výraz „JÁ JSEM“ (tedy jiskra Nejvyššího Zdroje v nitru) a též „jsem“, což představuje naší identitu pobývající ve fyzické realitě i v realitě astrálních dimenzí, prosím všimněte si tohoto a vědomě to prociťujte, protože ono „JÁ JSEM“ nezažívá žádnou krizi, nemůže jej napadnout síla nevědomí a chaosu, to se děje pouze s naším „jsem“ :-). Zdůrazňuji to z důvodu, aby afirmační vzývání mělo hlubší náboj pocitu a tím bylo účinnější.


4. Původní afirmační vzývání „Duchovní krize“ jsem aktualizovala na vzývání „Životní krize“, lze jej použít tedy na jakoukoliv „krizi“, ať v záležitostech fyzické reality, duševní i duchovní, i zde ale zdůrazňuji nutnost provádět toto vzývání alespoň několikrát a pravidelně (1x denně v případě propuknutí krize, poté např. obden, pak jednou za tři dny atd...)

Ukázka ze silných afirmačních duchovně-meditačních postupů:

,,... jakoukoliv případnou temnotu.   Této úlevy od břemene využiji k tomu, abych prohlédl/-a své iluze a zrušil/-a volby, které mne učinily zranitelným/-ou vůči silám chaosu a nevědomí. Přeji si pozvednout své vědomí a dosáhnout jednoty s mou vlastní vnitřní životní jiskrou, s mou Já Jsem Přítomností....“

9. stupeň Duchovního učení o Já Jsem   

Mnozí lidé žijí ve stavu, kdy kráčí životem spící, přičemž mají pocit, že život je kolotočem, v němž chodí stále dokola a nikdy se nikam nedostanou.  Pak se jim zdá, že život nemá žádný smysl. Avšak vězte, že máte  potenciál stát se ,,probuzenými“, že jste schopni se osvobodit ze stavu ,,dřímoty“. Jsme-li vzhůru, bdělí, probuzení, spočívá základní uvědomění v tom, že jsme něčím více než je naše vnější manifestace.  Že za výšinami i propastmi života je skryta hlubší skutečnost nabízející neuvěřitelné příležitosti k vyjádření sebe sama, své tvořivosti, své vnitřní bytosti... Vyjádření tvůrčích schopností je filtrováno přes srdeční čakru, je tudíž zabarveno tím, co se v ní nachází. Je důležité očistit srdce od nejrůznějších strachů, stejně jako od iluzí, které nás provázejí životem a z nichž mnohé nám úspěšně předkládá naše ego.  Je čas propustit  omezení a nedokonalosti, jež jsme vpustili na posvátná místa své bytosti, do svatyně své duše,  až se ty nedokonalé představy staly spouští v nedotknutelném prostoru vaší identity, kam vůbec proniknout neměly.

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... síla bezpodmínečné lásky dosáhla kritické míry, a pokud lidé tuto sílu nepřijmou a nepoplují s ní, neodevzdají připoutanost ke svým nedokonalým představám a nestvrdí znovu svou touhu stávat se něčím více, pak tato bezpodmínečná láska smete tyto jejich představy,  jejich iluze, struktury, jež stvořili v pokusu o  ....“


10. stupeň Duchovního učení o Já Jsem   

Většina lidí je tažena různými podněty do mnoha směrů současně, takže nemají dost času ani pozornosti, aby byli schopni se soustředit na duchovní cestu, ačkoliv vlastně mají více volného času než kdy dříve. Jsou natolik roztříštění, že si ten tah do mnoha směrů ani neuvědomují. Pokud se jim ale podaří dojít k bodu, kdy nastolí ticho ve své mysli i srdci, jsou schopni naslouchat svému vnitřnímu vedení, dosáhnout harmonického propojení nižších i vyšších úrovní své bytosti a postoupit dále.


Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,... proudit, kam se mu zachce, a být mým prostřednictvím něčím více, byť to přesahuje cokoliv, co má vnější mysl považuje za přijatelné či nutné. Jsem ochoten/-na být nástrojem k probuzení těch, kteří stále spí, přestože to může znamenat, že...“

11. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

Nejsme odpovědni za volby druhých lidí, avšak máme vždy možnost se sami za sebe  rozhodnout pro  jakoukoliv změnu. Veškeré tyto  změny nicméně mají svůj počátek na jemně-hmotných úrovních a nenastanou okamžitě. Řada lidí se nechá od svého cíle odlákat, dovolí, aby jejich pozornost byla odváděna jinam. Není však sporu o tom, že i s dokonalým soustředěním chvíli trvá, než se žádoucí změny zviditelní ve hmotném světě. Stává se často, že někdo, jakmile brzy nevidí výsledky, se zklamáním své snahy vzdá,    a  přitom leckdy stačilo  už jen málo, aby se  ony žádoucí změny fyzicky projevily...

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů:

,,.. trápit, zda jsem učinil/-a správné rozhodnutí. Bez ohledu na výsledek využiji každou zkušenost k tomu, abych sám/-a sebe překonal/-a a vytvořil/-a si lepší ...“

12. stupeň Duchovního učení o Já Jsem

Existuje Věčný přítomný okamžik. Věčný přítomný okamžik není minulost. Není to ani budoucnost. Což je asi snadné pochopit. Avšak Věčný přítomný okamžik není ani přítomnost. Věčný přítomný okamžik totiž není tím, co za ,,přítomnost” považují lidské bytosti lapené v dualitě. Věčný přítomný okamžik je cosi zcela mimo koncepci času založenou na dualitě.

Lidé jsou uvězněni v kolotoči, ve šlapacím kole, kde mají pocit, že čím více usilují o dobro, tím více jsou taženi ke zlu. Tak si začnou myslet, že jen tím, že se budou více snažit, snad  překonají onen odpor a dosáhnou dobra nebo čehokoliv, co si na zemi přejí, třeba věčného mládí, věčné krásy, bohatství atd. Ale, jak již bylo řečeno, čím více tíhnete k jednomu extrému, tím větší je tah druhým směrem. Lidé tedy vstoupí do tohoto šlapacího kola, a běží stále rychleji – v naději, že když poběží dost rychle, někdy toho dosáhnou.

Ukázky se silných afirmačních meditací:
... ,,Člověk by neměl brát v úvahu chyby druhých ani to, co druzí učinili nebo neučinili, nýbrž jen své vlastní  činy, vykonané či nevykonané.”. Vidím nedostatky svého nižšího Já a též vím, že Já Jsem něčím větším než je toto nižší Já a Já  Jsem více než má minulost..

13.stupeň DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM

Duchovní stezka má řadu aspektů, s nimiž se v jejím průběhu máme úspěšně vypořádat. Jedním z nich jsou i ,,duchové” jiného druhu – tedy určité entity či Já, které jsme si sami stvořili. Mnohdy nám život komplikují, aniž bychom si to uvědomovali – je i jejich působení, natož abychom věděli, jak s nimi nejlépe naložit. Měli byste si tedy uvědomit, že nikdo nepřijde, aby vás zachránil od vašeho vlastního stvoření. Neosvobodí vás od entity - ducha, to smíte jen vy sami.

Ukázka ze silných duchovně-meditačních postupů  – afirmačních vzývání:

… rozbijte závoj iluzí, abych mohl/-a spatřit ducha, jehož jsem si stvořila na své stávající úrovni vědomí, a stejně tak příslušného falešného ducha, který se snaží mne stáhnout na nižší úroveň vědomí…

 

Afirmační vzývání “LÁSKA K SOBĚ” včetně průvodních textů

Celý vesmír, celá planeta, podmínky na ní včetně disharmonií duše i fyzického těla, jsou projevy představ, které jste doposud nesli ve své mysli vy, a též vaši předci, oněch představ, o nichž jste byli přesvědčeni, že jsou skutečné a nevyhnutelné.  Klíčem ke změně  těchto stavů je změna onoho snu, oné vize ve vaší mysli. Zvýšení vašeho vědomí skrze božskou moudrost  je tedy tím jediným, co vám může pomoci poznat, proč jste tu, jaký je váš božský plán, jakými cykly jste prošli a že je čas přejít k další úrovni vašeho božského plánu a propustit některá dřívější omezení, která jste nabrali jen proto, abyste lidem ukázali, že doopravdy  je možné se i nad ně povznést. Největším problémem na Zemi je to, že muži a ženy neumějí získat lásku ze Zdroje uvnitř sebe, a proto věří, že ji musí obdržet od sebe navzájem. A když ji nedostanou, přicházejí do různých kontrolních her, aby toho druhého donutili, aby jim lásku poskytl. Znáte však,  že láska nemůže být vynucována. Na Zemi neexistuje žádné mechanické schéma, jež  by přinutilo jinou osobu nebo Nejvyšší Zdroj, aby vám poskytly  lásku. Ale jediný způsob, jak můžete něco udělat s vaší současnou situací je znát, že máte možnost volby, jež  má sílu změnit vaší stávající  situaci. A to je důvod, proč musíte provést změnu svého vědomí, abyste uznali, že vaše situace má něco společného s volbami, které jste kdysi dříve učinili. A že jakákoliv volba, kterou jste učinili v minulosti, může být změněna tím, že v současnosti zvolíte jiný způsob.

Studijní skripta (29 stran A4) obsahují krásné a velmi účinné afirmační vzývání Lásky k sobě (toto vzývání bylo původně v 7.st. Duchovního učení o Já Jsem).

Předpoklad k dálkovému studiu:   ukončené studium 5. stupně Duchovního učení o Já Jsem
Úhrada za studijní skripta ve formátu PDFvčetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem pro zájemce, kteří toto afirmační vzývání ještě neprováděli: 720 Kč
Úhrada za studijní skripta ve formátu PDFvčetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem pro ostatní zájemce: 360 Kč

 

STUDIJNÍ WORKSHOP DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM – HARMONIZACE POLARIT

Pokud je aspekt energie magnetické polarity  ve správném vztahu s tím elektrickým,   je nástrojem k dosažení cíle, protože duchovní bytosti sem sestupují, aby si zvyšovaly sebeuvědomění,  aby získávaly poznatky z bytí ve fyzické realitě a podílely se na tvorbě, království Světla Krista, jež dlí v duchovních srdcích lidí,  nikoliv v království fyzické reality. Někdy, a hlavně zpočátku tzv. koloběhu inkarnací si vysoké duchovní bytosti téměř záměrně vytvářely těžší životní lekce, neboť povědomí o tom, jak působí duchovní síla ve fyzické realitě, měly velmi malé. Později jim k tomu „začaly nakládat“ odpůrčí bytosti, zrozenci padlých sluncí, a tím jsme se do toho „všeho“ pak nějak téměř všichni zapletli. Začali jsme odmítat fyzickou realitu, neboť jsme jí přestali rozumět, zákony v ní působící byly zcela jiné, než ve vyšších dimenzionálních pásmech. Skrze „horskou dráhu“ inkarnací jsme se téměř všichni již poučili, a tak nyní je nutné začít aspekt magnetické polarity energie Nejvyššího Zdroje milovat vědomě, a to láskou bezpodmínečnou, božskou.

Silná afirmační vzývání, která naleznete ve druhé polovině studijních skript, k tomuto velmi napomáhají, zejména k harmonizaci aspektů elektrického i magnetického, jakož i k pochopení, uvědomění si, kde jste event. dělali chyby.

Předpoklad k dálkovému studiu: ukončené studium 5. stupně Duchovního učení o Já Jsem
Úhrada za studijní skripta ve formátu PDF, včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem: (56 stran A4): 1.440 Kč 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

zpět na začátek

    Aktualizace: 09.01.2019