Reiki centrum Praha

Ra-Sheeba

Původ duchovně-energetického systému Ra-Sheeba nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni pouze tzv. Strážci. S postupným úpadkem vědomí egyptských kněží a s odchodem „Strážců“ energie Ra-Sheeba mizela.

V současné době se frekvence naší planety zvýšily natolik, že lze s tímto systémem znovu pracovat a máme možnost znovu využít tyto informace ke svému vzestupu vědomí.


„Ra“ – představuje elektrickou polaritu energie - prvek energie Slunce

„Sheeba“ – zastupuje magnetickou polaritu energie - kreativní,   radostný a čistý výraz lásky, která nám pomáhá na cestě duchovního vzestupu.

Energie Ra-Sheeba působí přímo na úrovni energetických center – čaker, pracuje na duchovním těle, mění elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s  čistou, radostnou a –  na rozdíl od jiných směrů - též sexuální láskou (dovoluji si zde upozornit, že se jedná zejména o harmonizaci prvků polarity ženské a mužské energie v jedné osobě - v tomto směru nejsou vyučovány praktiky tantry :-). Sjednocení a harmonizace polarit ženské a mužské energie v jednotlivé osobě napomůže nejenom v komplexním duchovním vzestupu, ale také k lepšímu porozumění opačnému pohlaví a rovněž ke kvalitnějším sexuálnímu prožitkům ve spojení  s duchovní energií....

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?

Budete rezonovat s myšlenkou a frekvencemi zasvěcení do Ra-Sheeby. Budete tuto energii kdesi ve svém nitru znát... V současné době se jedná o ty, kteří se „rozpomenulii“ a mají se stát  znovu „Strážci“ a držiteli energie Ra-Sheeba.

Kdo může být naladěn do energie  Ra-Sheeba?

Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a souzní s myšlenkou přijetí těchto mocných frekvencí. Je tomu tak zvláště u těch, kteří mají vnitřní spojení s minulými inkarnacemi ve starobylém Egyptě. Pokud budete následovat své vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií jsou  pro vás určeny.

Osobně, po několikaletém nalaďování do energie Ra-Sheeba, doporučuji toto naladění pouze osobám, které již mají pokročilé zkušenosti v oblasti činnosti s vesmírnou energií a jejichž vědomí již vyspělo na úroveň vyšší duchovní frekvence. Předpokladem účasti je buď minimálně 2.stupeň Reiki, nebo odpovídající frekvence energetického pole.Naladění do Ra-Sheeby


Během duchovně-energetického naladění do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání s vyššími aspekty svého vědomí, můžete se i začít více rozpomínat na inkarnace ve starobylém Egyptě. Po naladění a následném pravidelném praktikování práce s energií Ra-Sheeba  se zvyšují spirituální schopnosti absolventa (s ohledem na jeho tzv. karmické zatížení, jako je tomu i u jiných systémů práce s vesmírnou energií).

 

1. stupeň Ra-Sheeba:

Zvýší a zesílí frekvence vašeho energetického pole, otevře vás vyššímu stavu uvědomění si sebe sama, a tím  podpoří váš pozitivní vliv na bezprostřední okolí. V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad symbolů:

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vašim rozšířeným vědomím.

Od 1. dubna 2018 je konání tohoto druhu kurzu POZASTAVENO

 

2. stupeň Ra-Sheeba

Naladění do dalšího stupně vám pomůže zvýšit a ukotvit energii  Ra-Sheeba, čímž získáváte předpoklady stabilněji udržet vyšší frekvence ve svém energetickém poli. Vaše duchovní a duchovně-energetické terapeutické   schopnosti mohou  více expandovat, vaše intuice bude posílena, udržením silné energie Ra-Sheeba máte větší možnost být radostnější a šťastnější.  Bude posíleno vaše spojení s frekvencí lásky i se Zdrojem. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba, různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup. Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování, včetně silného meditačního postupu zajišťujícího co nejbezpečnější astrální pohyb.

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní harmonizaci čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou myšlenek a emocí, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

Od 1. dubna 2018 je konání tohoto druhu kurzu POZASTAVENO

 

STUDIJNÍ WORKSHOP ,,RA-SHEEBA“

Energie Ra Sheeba je energií, která s sebou do našeho života přináší kromě harmonizace, také opravdovou radost ze života. Je spojována se starobylým Egyptem. Egyptská božstva, panovníci, Ankch neboli ,,klíč života“... na toto téma byla napsána řada moudrých i méně moudrých textů i knih. Přes to všechno si epocha Starověkého Egypta pro mnohé z nás neustále udržuje určitou tajemnost, která nás láká, abychom se pokusili nalézt to, co – jak tušíme – tam snad kdesi je, co však doposud našim očím uniká... Pokusme se tedy společně nahlédnout za známá fakta a mýty...

Program studijního workshopu Ra-Sheeba:

Ukázky z řízených meditací:

,,….díváte se dolů, kolem sebe.... dívejte se dobře... Je tam jeden krystal, který se vám sám nabízí, leží u vašich nohou.... Dopřejte si čas, abyste s ním plně navázali spojení.... a až budete připraveni, máte pověření  získat jej zpět... Ujistěte se, že každý z vás svůj krystal opravdu zvedl.... Zkuste vnímat jeho frekvenci...“

 „….vnímejte zář svého kristovského tekutého světla, dýchejte tímto bodem, rozšiřujte tuto záři do celého svého energetického pole… během této meditace, v níž se ponoříte do posvátných tónů stvoření – tónů „Ra“…“

Samostudium informací z tohoto semináře je určeno všem, kteří již nějaký čas pracují s tímto směrem a mají zájem o prohloubení svých vědomostí a svého vztahu k energii Ra-Sheeba.

Předpokladem k samostudiu informací z tohoto semináře je absolvování 1. stupně energie Ra-Sheeba, anebo min. 1. stupně MDN nebo 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

 

 

Kniha “Zasvěcení ve Velké Pyramidě“ - Earlyne Chaney

EARLYNE CHANEY...

Autorka této knihy je velmi věrohodnou vypravěčkou pravdivých příběhů. Od roku 1951, kdy se podílela na založení Astara (duchovní a vzdělávací neziskové organizace), získala její díla mezinárodní uznání mezi nejlepšími mystickými a metafyzickými spisy.

Astara: Kniha života (Astara's Book of Life), první práce E. Chaney je řadou více než 150 lekcí ohledně mystického života a všech jeho aspektů. Kniha Vzpomínky, autobiografie mystika je opakovaně vydávána od roku 1974. Další její knihy rozšířené ve světě jsou: Za Zítřkem (Beyond Tomorrow), Odhalení věcí příštích (Revelation of Things to come), Tajemství z Mt. Shasta (Secrets from Mt.Shasta), Kniha nových začátků (Book of Beginning Again) a Kundalini a třetí oko (Kundalini and the Third Eye).

Kromě spisovatelské činnosti byla Earlyne Chaney též učitelkou a léčitelkou. Její semináře a videokazety o procesu smrti a umírání, o tom, co se odehrává, když přejdete na druhou stranu, byly průkopnickými prezentacemi tohoto fascinujícího tématu.

Předmluva překladatele

Touto knihou se odhaluje skrytá tvář dávných věků, poselství zanechané dávnými civilizacemi, poukazující na mystérium Existence... Okamžik, v němž tato kniha přichází, není zdaleka "náhodou", a každou duši - jež touží uzřít světlo pravdy a poznat niterné tajemství svého vlastního Bytí - povede do oblastí jí dříve zatajených, nepochopených a neznámých...

Působení následujících řádků na váš život může být nečekané až zvláštní. Avšak nastává doba změn a odstranění závojů, jež nám zabraňovaly poznat naši skutečnou podstatu a pravdivé směřování - musí nastat nejprve v každé duši, a pak v celém spektru lidstva. Můžeme spatřit pravou tvář sebe samých i tvář Existence... Cesta k tomu vedoucí je niterná, čato i bolestná z důvodu odstraňování iluzí vytvořených jak námi, tak i těmi, kteří si nepřejí, abychom poznali Pravdu...

Slovo může být mocným klíčem k otevření brány v nás... může v nás vyvolat dávné vzpomínky či přesně poukázat na to, před čím se v sobě ve strachu ukrýváme... Pokud se řádkům této knihy otevřete, necháte slova znít a hrát jako mystickou melodii, rozvibrovávající to dávno zapomenuté ve vás, přenese vás do okamžiků pradávných dob, které úzce souvisejí s vaším současným životem... a pochopíte, kým jste a proč jste zde... Melodie těchto slov vám bude osvobozujícím tancem z pout vašich mylných představ, jež vás svazovaly a držely ve stavu otroka vlastních stínů...

Nastal čas, kdy Mystéria vycházejí z úkrytu zapomnění, boří báje a pověry vytvořené nechápajícím a zatemněným vědomím.... Nastává čas, kdy duše a lidstvo spatří Pravdu, jež přichází, aby přinesla Světlo do Života každého z nás a nastolila nový Řád na tomto světě - Řád v souladu s kosmickými zákony...

Nechť je vaše putování za Světlem provázeno Láskou k Existenci, neboť jen Láska je cestou i jejím cílem ve spatření Pravdy... Temnota je absencí Světla - a tak se nebojte a nechte do sebe proniknout zářivé paprsky, ať vás naplní hlubokým cítěním Života, v němž je vše Jedním...

Mgr. Miroslava Soukupová

Úryvky z knihy

“Pak, prohlížejíc dlouhý průchod, mi Anubis připomněl, že mířím k fialové Arše, která se může stát mou hrobkou - a vskutku dvojitá klenba vstupu do Šachty se jevila jako náhrobní kámen hrobu, symbolizující bod, za nímž se smrtelný zrak zavřel vůči vnějšímu světu a otevřel se mystériím neviditelného světa na druhé straně hrobky. Zírajíc do temného šera, viděla jsem děsivý, hrobu podobný průchod, jenž směřoval prudce dolů do temných hlubin “podzemního světa“.

Anubis mi připomněl, že stejně jako zesnulý, až sejdu dolů do hlubin Ohnivého očistce, přijdu do světla nesmrtelnosti - tak jako slunce zapadá a vychází v plné záři nad čekající svět. Mluvil o zkušenostech, které mne čekají, jakmile se poslední paprsek světla skryje před mým zrakem. Musela jsem si pamatovat Slovo Moci, heslo, neboť mě čekalo ještě mnoho zkoušek před tím, než přejdu práh, za nímž je cesta vzestupu. Doutnající pochodeň, již Anubis rozsvítil, vytvářela hrozivé stíny, zatímco mne varoval, že přiblížím-li se k Šachtě, musím být připravena na setkání se záznamem svých minulých skutků - zda jsem ve své snaze o vykonání dobrých skutků během svého života na Zemi uspěla či nikoliv. (...)“

Ale v hlubinách tvého podvědomí stále žijí myšlenkové vzory, které jsi ještě nezničila a tvé konečné zasvěcení nemůže být uskutečněno, dokud se nesetkáš s těmito myšlenkovými formami, stvořeními, které sis sama vytvořila, tato stvoření sídlící na prahu mezi tímto světem a tím dalším. Mohou být zničena pouze na úrovni jejich vlastní existence v nejhlubších hlubinách tvé duše.

Musíš sejít dolů do hlubin svého vnitřního já, setkat se s nimi a zvítězit nad nimi. Musíš je přivést do svého vědomého uvědomění a vidět je jako onu část sebe samotné, jež musí být zničena předtím, než můžeš „spatřit Boha“. Pouze tehdy, až budou tyto myšlenkové formy zničeny, budeš moci vstoupit do Komory znovuzrození a obnovit se. Pouze tehdy, až je pokoříš, můžeš být plně osvobozena - neboť to jsou otisky tvé nejslabší karmy, myšlenkové formy tvého nižšího bytí. Toto jsou „hrubé kovy“ Mystérií.(...)

Ale vnitřní cesta zahrnuje velké riziko. Stvoření sídlící na prahu tě mohou přemoci skrze strach či tě mohou přesvědčit, abys opustila svou vybranou cestu a zůstala na své současné úrovni - což je to nejlepší pro ně, aby mohla pokračovat ve své existenci. Jsou pouze myšlenkovými formami, ale mají svou vlastní destruktivní moc.

Nyní, když jsem tě plně varoval, cítíš stále, že jsi připravena čelit zodpovědnosti osvobození a světla? (...)“

“Nyní, při mém pobytu mimo fyzické tělo, se mužské a ženské aspekty spojily a já se stala ve svém vědomí androgenní. Nebesa se otevřela a slyšela jsem příval melodie sfér. Letěla jsem k výšinám ráje na křídlech podobných těm náležijícím božskému jestřábu Horovi. Svou silou stvořitele jsem rozsvěcela hvězdy, jež jsem míjela. Svým otevřeným duchovním zrakem jsem viděla nebeská sídla uvnitř neměnné blaženosti a míru světelné klenby.

Náhle jsem se rozpomněla na učení, že člověk je složen ze dvou bytostí - Vyššího Já a nižšího já. Vstoupila jsem do Komory znovuzrození a byla mi ukázána pravá podstata mé božské přirozenosti - to světelné Já Vyššího Já, božské vyzařování Já, které, když bylo inkarnováno, bylo jeho pouhým stínem.

Bylo mi dáno na výběr: zůstat na vyšších duchovních rovinách jako zářící duše, zažívající všechna požehnání a blaženost nebeského života, či opustit tento ráj a vrátit se do fyzického těla, jež spí v transu dole v jeskyni. Pokušení bylo velké! Jak má duše toužila zůstat tam Nahoře. Jak snadné by jen bylo nechat zemřít ono spící já dole Zemi. (...)“

“Všemocný a Věčný architekte univerza, do tvého opatrovnictví svěřujeme jejího ducha.“

Ale chlad žulového sarkofágu se rozpouštěl v nejjemnějších obláčcích, v zářícím bílém ohni, jenž byl chladný i horký zároveň, v pulzujících polštářích jemného zlatého světla. Cítila jsem životní sílu vycházející z mého těla a proudící vzhůru, ven temenem mé hlavy. S jejím odchodem se všechny mé svaly staly strnulými a těžkými a začaly prochládat. Stoupající chlad se plížil od mých chodidel k obličeji jako vlny ledových proudů. Pak přišlo teplo, které se zaplétalo do zimy jako pomalu klouzající had na sněhu.

Jak se chlad s teplem mísily a plížily vzhůru, cítila jsem, jak se vytrácejí všechny mé fyzické smysly a vjemy. Jak ztuhlé, strnulé bylo mé tělo, zcela paralyzované, zatímco se má mysl propadla do prázdnoty. Už jsem neviděla. Thoth a další postavy v malé komoře se rozplynuly. Pronikavý zpěv hlubokých hlasů nejprve sílil a pak klesal do vzdálených tónů jako v daleké mlze. Svou nepopsatelnou esencí se mne zmocnila intenzivní vůně nesoucí se mlhou.

Všechny mé smysly proudily dovnitř, aby se zaměřily na bod světla někde hluboko uvnitř mého vědomí - a mé vědomí vířilo v úzkém, vzhůru směřujícím paprsku neurčitého vědomí proudícího ven a ven a ven... Mé vědomí se vypařovalo, točíce se jako pomalu se pohybující spirála mizícího kouře. Už jsem nebyla schopna cítit, ani vidět, ani slyšet - a přece jsem vše věděla. A tak jsem si byla vědoma, že jsem nepřestala existovat. Byla jsem někde tam, proudila jsem nahoru v bezdechém vakuu.

A pak, jako džin, který unikne z lampy, jsem stoupala jako pára, vznášela jsem se jako mlhavý přízrak prostorem, vznášela jsem se jako pták nad svým nehybným tělem. Lehká jako vzduch, v éterické podobě, jsem poletovala v něžném záření. Odněkud na mne dopadaly paprsky jako pomalé doteky letního svitu. Forma, kterou jsem měla, byla naplněna vznosnou a povznášející silou.

Náhle jsem si uvědomovala, že to, co kolem mne zářilo, byl skutečný Knut, éterický Chrám světla, přesahující velkou kamennou pyramidu Země. (...)

Toto bylo Čisté světlo nekonečna a já splynula s jeho srdcem. Náhle jsem už nebyla já. Vypařila jsem se do zářivé mlhy. Vše, co zůstalo, byla má mysl, mé vědomí, mé vědění. A přesto jsem věděla vše. Všechna má intuitivní vnímání pronikla nejvzdálenější kouty kosmu. Můj zrychlený zrak pochopil smysl a měření každého hvězdného zákona. A pak jsem poznala zlatý žár LÁSKY - lásky daleko přesahující pochopení, obklopující a vstřebávající mne do sebe, pozvedávající mne daleko za dosah chápání lidských hloubek - dál a dál. A já se tam vznášela na věčnost v nevysvětlitelné blaženosti... (...)

“I v tomto okamžiku sladkého opětovného setkání zůstával stále mým Učitelem, mým průvodcem.

Jeho silná ruka pevně uchopila mou, aby mne vedla kupředu a vzhůru, ohlédla jsem se zpět na své tělo klidně ležící v sarkofágu - ubohý obal mé bytosti. Mezi mnou a nezřetelným fyzickým tělem dole v sarkofágu byla natažena tenká, stříbřitě fosforeskující nit éterického světla.

Mé projasněné vnímání, ještě oslněné oslepující září Čistého světla a naplněné úctou pociťovanou v blízkosti Bílého rytíře, rozpoznalo skrytou lásku, jež sídlila na trůnu, k němuž jsme se nyní blížili. Já ne jako cizinec, ale jako princezna vracející se k nejvyšší poctě božského dvora. A zde před trůnem, v celé své slávě a záři, stála Královna, jež nemá sobě rovna - čekající... (...)

Bylo zde ještě jedno tajemství, jemuž se musím naučit - řekla mi - předtím, než se mohu stát Mistrem nejvyššího mystéria. Smrt a soud nebyly jedinými mystérii, jež měla být odhalena, když se oko víry stalo Okem pravého vidění. Ještě další tajemství musí být naučeno před tím, než může Melchizedek projít Branou Věčného úsvitu.

Dáma Světla pak rozvinula Svitek, (...)“

 

Objednávka knihy „Zasvěcení ve Velké pyramidě“

Autorka: Earlyne Chaney, ASTARA.  246 stran, rozměr 168 x 220mm, ISBN 978-80-254-4747-5

Cena knihy při zaslání po obdržení úhrady na konto: 250,- Kč (+40 Kč poštovné a balné) cena celkem 290,- Kč

Cena knihy při zaslání na dobírku: 250,- Kč (+80 Kč poštovné a balné) - cena celkem: 330,- Kč

Cena knihy při osobním zakoupení v poradně: (po předchozí telefonické domluvě či domluvě mailem, adresa poradny  a způsob dopravy je podrobně uveden v rubrice „kontakt“ ) cena celkem 250,- Kč


Jak si knihu objednat

A. Zaslání po obdržení úhrady na konto:

B. Zaslání knihy na dobírku:

1. Napište svůj požadavek mailem na kontaktní adresu: kniha-zasveceni@seznam.cz
2. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzující mail.
3. Kniha vám bude doručena na dobírku – její úhradu provedete při převzetí od poštovního doručovatele.

C. Vyzvednutí knihy osobně v poradně:

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

zpět na začátek

    Aktualizace: 05.08.2018