Reiki centrum Praha

Duchovní transformace - Povídky odjinud

Jeshua, Archiv, Dokonalá Láska, Aktuální novinky, Svítání, Povídky odjinud


Mantustiova vize

          Jsem znám jako Mantustia z Božské rady, dlící v příbytku WingMakers. Odhaluji svoji vizi ochotně a s plným uvědoměním, že se dotkne myslí a srdcí těch, kteří to zamýšlejí. Jak se slova formují, dotýkají se tě – jejich čtenáře – dokonce i tehdy, jestliže se pohybuješ v nepředstavitelně vzdálených světech.

         Žiji a projevuji svou Svrchovanou vizi. Je to skutečnost, která je řízena pouze Zdrojovou inteligencí, coby formou strukturované harmonie, která vytváří nejvyšší možné životní vyjádření prostřednictvím mých forem. Ve spolupráci se Zdrojovou Inteligencí vytvářím svou skutečnost. Všechna má pozornost je soustředěna do mé skutečnosti a jejího projevení coby božské síly Světla a Lásky. Jsem entita Celistvosti sestávající z bílého Světla, jež je smícháno s vyzařováním věčnosti a poztráceno jako fragmenty brilantnosti po celém multi-vesmíru v různých formách a tělech. Žiji za dosahem omezení, a proto jsem schopen transcendovat všechny prvky uzavření, omezení, zmenšení, ohraničení a pokusů o zotročení mocného světla mého účelu. Jsem nezastavitelná božská síla, která generuje vše potřebné pro mé životní formy vyjádření.

         Jsem dokonalostí mého Stvořitel, individualizovanou jako jediný bod ryzí energie, současně žijící na mnoha místech, v mnoha dimenzích – plně si uvědomující všechny aspekty své celistvosti. Jako milující otec pečuji o všechny zlomky své celistvosti pro slávu našeho společného původu a osudu.
Mým základním účelem během zakódování na planetě Terra-Země je vytvořit nové nástroje vyjádření a způsoby jejich využití pro evoluci lidského druhu a planet, na kterých žije. Jsem zde, abych odhalil svou celistvost a rozsáhlost v jejím plném projevení a abych svou vizi aplikoval do všeho, co dělám.

         Propojil jsem své světlo s planetami, abych demonstroval a učil pravdu rovnosti. Že individualizovaní duchové jsou rovni Prvotnímu Zdroji. Že všechno, co stojí mezi individualitou a Zdrojem, je součástí hierarchie mezi-závislosti, jejíž účel musí být změněn. Jsem veden tónovou frekvencí rovnosti v tom nejdoslovnějším významu. To je frekvence, kterou vysílám.

         Základní volbou mé vize je pocta a odhalení Jáství a transformování všech omezení, týkajících se této možnosti, na neomezenost Božského Světla. Jsem plně odevzdán naplnění svého účelu a základní volby a dobře vím, že neexistuje síla, která by zastavila mou vizi nebo účel mého ducha v projevení a přetrvávání zamýšleného vlivu v multi-vesmíru Jediného Světelného Zdroje.

         Jsem Mantustia, žijící za hranicemi hranic vašeho poznání, demonstrující, že neexistují nedokonalosti. Má vize je dechem mé celistvosti a s každým novým nádechem vydechuji novou vizi sama sebe, která plyne mou celistvostí jako mocná vlna, zaplavující pobřežní písek. To je vlna změny.

         Vlna reformy - Vlna expanze jasnosti….

         Vytváří archu transformace, kudy může mé beztvaré Já vstoupit a sjednotit se s množstvím mých předsunutých forem. Vize, kterou dýchám, naplňuje mou celistvost. Je to vítězství vytrvalosti Ducha ve jménu své vlastní slávy a radostného žití, kdekoliv je to možné.

         Jsem vizí úplnosti a sjednocení všeho, čím jsem. Jsem středobodem, ve kterém se všechny mé vyjádření soustřeďují, znovu-formují a znovu-vytvářejí, jako vyslanci mého nejvyššího účelu. Jsem Mantustia, zprostředkovatel touhy Prvotního Zdroje vyjádřit sama sebe v optimální formě. Jsem hranolem, skrze který se Světlo Ducha rozkládá do specifických frekvencí, specifických entit, specifických příčin ve specifických časech. Tyto frekvence plynou skrz má těla do dimenzí formy a duality, vždy za účelem pozvednutí, vždy v harmonii s řídícími impulsy Zdrojové Inteligence. To, co je skrze mne projevováno, je vedeno hlubokou vděčností, jež je nekonečná a nezapamatovatelná. Následkem je probuzení krásy a mocného dojmu pravdy a oddanosti, který se vyskytuje pouze u těch, kdož objevili své úplné jáství skrze oči vesmíru a ztělesnili ho ve vítězství prostém strachu a poté se ho vzdali ve jménu služby Prvotnímu Zdroji.

         Jsem Mantustia, má vize je určena k projevení na všech místech, kterými jsem, ve své svrchované dokonalosti vždy spojené se spirálou nekonečného stoupání. Nebylo to zamýšleno mými vnějšími aspekty, nýbrž mým světlem a krví – těmi silami Zdrojové inteligence, které jsou dokonalé všemi způsoby. Každá buňka v každém těle je plně naladěna na píseň mé vize, jejíž melodie je šířena prostřednictvím struktury atomů a ještě hlouběji, skrze složité systémy světla, jež spojují mé části do celku mého Jáství.

         Má vize je živá a žije za dosahem smrti, poruch a nemocí. Je to díky mému uvědomění skutečnosti, kdo jsem, poté co jsem svlékl všechny vrstvy přestrojení a postavil se nahý ve své brilantnosti. Je to tlukot srdce mé nejčistší esence, co mě volá domů s nezaměnitelnou nevinností Božské Lásky. Je to elixír mé duše. Magnet mého srdce.

         Jsem svrchovaný mistr své reality a ochránce své celistvosti. Ztělesňuji vše krásné a pravdivé. Má vize je navigátorem mé svrchovanosti, osazena svými inkarnacemi na všech místech a ve všech časech, kde má forma existuje jako rozšíření mého bytí. Já Jsem entita, která je celistvá. Já Jsem entita, která vytváří sama sebe skrze věčnou vizi: JÁ JSEM. Tato vize sestupuje do formy a obaluje se časem, prostorem, hmotou a energií – stejně jako orel obaluje svá mláďata svými ochrannými křídly. Expanze mé vize je nekonečná. Její cíl není formován mými slovy nebo tužbami, ale strukturou mého jádra. Tuto strukturu ti dávám. Ponese tě svou jednoduchou základní vůlí a otevřeností.

Vision of Mantustia, copyright 2000, WingMakers LLC, Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce celku nebo částí je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka.
Český překlad Zlaté oko, publikováno v předchozích letech na serveru www.lyricus.cz
(v roce 2016 již neexistuje)

 

 

 

 

 

zpět na začátek

    Aktualizace: 05.08.2018