Reiki centrum Praha

Merkaba - aktivace světelného těla

Název Mer-Ka-Ba se v moderní ezoterice, ale i některých tradicích, používá k označení energetického prostředku umožňujícího pohyb mezi dimenzemi. Merkaba sestává z  vzájemně propojených souosých světelných čtyřstěnů (jehlanů) se společným středem, kde jeden čtyřstěn směřuje špicí nahoru a druhý dolů.


Jednou z funkcí Merkaby je tedy fungovat jako prostředek, který umožní  vědomí fyzického těla přestup  do jiné reality. Avšak tato funkce, a většina dalších možností, je nedostupná, dokud se nezmění něco  hlouběji uvnitř osoby. Merkaba se nachází kolem těla, je jako více-dimenzionální  geometrická síť, která je spící a nefunkční, a čeká na správný okamžik. Když si vědomí, pobývající v těle, vzpomene na to, že tato geometrická světelná síť existuje, a začne měnit určité aspekty sebe sama, dochází k neuvěřitelné transformaci. Světelné energetické pole naší Merkaby zahrnuje všechny dimenze tohoto vesmíru, a pravděpodobně je ještě rozsáhlejší…
Merkaba může být aktivována ve zvýšeném stavu vědomí – zejména během hlubší meditace  určitými postupy  spojenými se změnami dýchání, změnami myšlení, změnami na tělesné úrovni, které způsobují, že osoba vnímá realitu jinak.

Merkaba může být také  samočinně aktivována dalšími metodami – skutečným žitím kvalit jako je moudrost získaná poznáním, bezpodmínečná láska, pevná víra a pravda. Jinými slovy: samotný čistý lidský charakter může aktivovat pole Merkaby kolem dané osoby i tehdy, když daná osoba původně o něčem takovém neměla ani tušení. Energetické pole Merkaby je živoucí pole, ne jen čistě mechanické pole energie. Jako žijící pole reaguje na lidské myšlenky a pocity, což je způsob, jak se lze k tomuto poli připojit. Takže lidské vědomí a srdce je oním  počítačem, jenž řídí Merkabu.


Dospěli jsme k dalšímu z velkolepých okamžiků lidské historie, kdy se vysoké kosmické frekvence  šíří po celé Zemi a dochází k dalšímu obrovskému skoku v lidském vědomí. Merkaba je vstupní branou nebo dimenzionálním oknem do vyšší úrovně vědomí,  je nedílnou součástí velké změny, často nazývané Vzestup. …

Moudrost vnitřního poznání a bezpodmínečná láska jsou klíčem k vyššímu vědomí. Vaše světelné tělo se stává více aktivním  a jeho uvědomění více přístupným, v souladu s tím, jak vzrůstá vaše moudrost získaná poznáním, a tím i  láska k životu. Jestliže necháte jít ty, kteří vám ublížili a odpustíte jim,  jestliže uvidíte dokonalost v každém okamžiku a s každým nádechem, vaše světelné tělo začne fungovat na vyšších úrovních. Stanete se více vědomými a budete schopni fungovat novým způsobem. Váš lidský potenciál je mnohem větší, než jste si vůbec kdy dovedli představit. Moudrost získaná poznáním a bezpodmínečná láskou jsou oním klíčem.

Vaše světelné tělo bude odpovídat úrovni vašeho vědomí. Vaše světelné tělo bude jednoduše existovat kolem vašeho těla, jestliže mu vaše vědomí nedá žádné pokyny. Je to velmi podobné počítači. Můžete vlastnit počítač, ale jestliže do něj nevložíte nějaké programy, nebude vám moc k užitku. A přirozeně, v závislosti na programech, které vyberete, bude i počítač vykonávat odlišné věci. To samé platí pro světelné tělo. V případě Merkaby - vašeho světelného těla, může program zahájit, změnit nebo zastavit pouze osoba, jíž světelné tělo patří - tedy vy.

Je vaším právem udržovat svou suverenitu, pakliže však někomu dovolíte, aby do vašeho pole vstoupil, umožňujete mu do něj zasáhnout. Toto je např. problémem u drog, alkoholu atd., kdy jejich užitím „otevíráte bránu“ nežádoucím zásahům. A k podobné situaci může dojít při hromadných meditacích, jichž se účastní lidé s neočištěným vědomím a neznalí základních ochranných postupů, a vede je někdo, kdo sám nemá tušení o tom, co se v jejich průběhu na energetické úrovni děje.

Výuka probíhá formou semináře a zahrnuje výklad a silné řízené meditace:

 1. Informace o světelném poli Merkaba
 2. Způsoby programování světelného těla
 3. Výklad a řízená meditace zaměřená na zapojení se do Kosmické kristovské mřížky prostřednictvím Merkaby
 4. Meditace „Dech Jednoty“
 5. Dechová cvičení (včetně praktického procvičení) ke spojení se s naším vlastním světelným polem - Merkabou - provedená  formou řízené meditace. První část je zaměřena na emocionální a mentální očistu a vyrovnání polarity. Následujcí postupy mají umožnit průtok energie skrze celé tělo a též posléze posun vědomí ze 3. dimenze do vyšších dimenzí.

Upozorňuji zájemce, že tento seminář je vhodný pro středně pokročilé až pokročilé osoby - minimálně 2. st. Reiki či odpovídající frekvence energetického pole.

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

Merkaba – 2. stupeň

Učení o způsobu fungování merkaby pocházejí z těch nejdávnějších časů. Toto téma můžeme nalézt zpracované v mnoha materiálech, bohužel nezřídka ve zkreslené a neúplné podobě. Pravé učení o fungování merkaby obsahuje klíče k pochopení procesů jak duchovní, tak fyzické evoluce, a to na osobní, planetární a vesmírné úrovni. Merkaba vůbec není  čímsi záhadným či kouzelným, je  nedílným prvkem stvoření.

Tělo, mysl a duch každé projevené bytosti jsou utvářeny a řízeny přírodními zákony stvoření a prvotního řádu vesmíru. Tyto zákony jsou  sestaveny a udržovány inteligentním vědomím Nejvyššího Zdroje (a toto vše se děje též uvnitř něj), jenž je obvykle nazýván „Bůh“. Nejvyšší Zdroj vyjadřuje sebe sama v podobě výtvorů z vědomé energie, které nesou onoho živoucího „ducha a vědomí Boží“ ve formě proudů univerzální životní síly, jež jsou základem makrokosmického a mikrokosmického stvoření a manifestace....

Zvyšujeme-li své osobní schopnosti porozumění, vtělení, udržení a řízení sil našich vlastních proudů univerzální životní síly, podaří-li se nám získat přístup k úrovním osobní vyšší duchovní identity a vědění, jimž odpovídají, zvyšujeme stále více svou schopnost vědomě podpořit léčení v sobě i v druhých. Zvládnutí principu fungování merkaby je nástrojem patřícím k dosažení stavu, často zvaného „vzestoupené mistrovství“, jenž vyžaduje velice důkladné studium „záhad“ stvoření.

Merkabická pole mají  úzkou spojitost  s naší DNA, naším zdravím či nemocí fyzického těla, emocí, myšlenek a  duchovním vzestupem.  S použitím specifických postupů se můžeme stát schopnými vědomě řídit  základní  fungování osobního merkabického vozítka a proudů životní síly coby prostředků k urychlení postupu našeho fyzicko-duchovního vývoje. Tyto techniky nám mohou poskytnout jednoduché, avšak účinné nástroje,  které významně  zvýší množství a sílu, kvalitu a frekvenci energie, již jsme schopni přijmout, pojmout a přenášet.  Skrze tyto postupy můžeme urychlit svůj proces osobního růstu i duchovního vzestupu, přičemž  se sami budeme schopni stát efektivnějšími prostředníky energetických terapií ve službě klientům, pokud se takovouto činností zabýváme.

Náplň semináře Merkaba 2. st.:

 • Kristovská merkaba - hlubší pohled do problematiky fungování merkaby
 • Merkaba, DNA a duchovní vzestup
 • Merkaba a úrovně jemně-hmotných těl 
 • Technika k zahájení vědomého vztahu s různými úrovněmi  naší bytosti
 • Technika k účinné osobní harmonizaci fyzického těla i psychiky
 • Postupy k harmonizaci a zajištění správného fungování merkabických polí

Nezbytným předpokladem k samostudiu tohoto stupně je přecházející a zvládnuté učivo z 1. stupně semináře ,,Merkaba”

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

Merkaba 3. stupeň

Manifestace ve fyzické realitě nemusí být vždy tím, čím se být zdá, je spíše holografickou projekcí vědomí skrze struktury rozdělených dimenzí, neboli rozdělení stvořené prostřednictvím částí vědomí, které vytvářejí  určité pevnější šablony – vrstvy skalárních vln, vyplňující oblast hologramu svým promítáním po různých osách. V průběhu semináře 3.st. Merkaby prozkoumáme mimo jiné i širší možnosti našich  osobních – multidimenzionálních smyslů – nástrojů  vnímání ve vyšších dimenzionálních pásmech, zaměříme se též na:

 • aktivaci merkabických polí 1.-10.dimenze  prostřednictvím silné řízené meditace „AKTIVACE MULTIDIMENZIONÁLNÍCH MERKABICKÝCH POLÍ“
 • silné techniky zaměřené na odblokování merkabických polí
 • speciální dechové cvičení zaměřené na aktivaci správné rotace merkabických polí
 • techniky určené k očistě, harmonizaci a navýšení frekvencí merkabických polí


Nezbytným předpokladem k samostudiu tohoto stupně je přecházející a zvládnuté učivo z 1. a 2. stupně semináře ,,Merkaba”

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.


Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

   Aktualizace: 05.08.2018