Reiki centrum Praha

Merkaba - aktivace světelného těla

Merkabická pole jsou energetickými „orgány“, jimiž jsme udržováni v projevené (vždy v určitých dimenzionálních sférách)  určité „pevné fázi“, jsou však taktéž účinnými prostředky, jimiž se z této „pevné fáze“ můžeme uvolnit.  Umožňují nám postoupit (což ve skutečnosti znamená se rozpínat) do další soustavy dimenzionálních polí existence a progresivně svým vědomím vzestoupit, nebo sestoupit.
Vzestup zahrnuje proces, v němž je lidské vědomí  rozšiřováno z jeho působení v nižších dimenzích do těch vyšších.  Tohoto stavu je  dosaženo prostřednictvím nejen pravidelné meditace, ale též pravdivým (jasným, opravdovým) i morálním způsobem běžného života,  jež vyžaduje plnou integraci mysli, emocí (tedy duše), fyzického těla i vědomí (analytické i duchovní podstaty mysli)  do jednoho vzoru světla, a tím dochází k překročení vědomí určité reality do té vyšší a to jediným správným způsobem.
Dospěli jsme k dalšímu z velkolepých okamžiků lidských dějin, kdy na planetu Zemi dopadají vysoké kosmické energie   a dochází k dalšímu obrovskému skoku v lidském vědomí. Aktivované energetické pole obklopující fyzické tělo (Merkaba) je vstupní branou nebo dimenzionálním oknem do vyšší úrovně vědomí,  je nedílnou součástí velké změny, často nazývané duchovně-energetický vzestup vědomí.
Klíčem k  duchovně-energetickému vzestupu je záměr něco pro to učinit, můžeme projasnit své energetické pole,  řídit a hlídat  své myšlenky i slova, která pronášíme. Ať už jsme v tomto okamžiku ,,dobří“ či ,,zlí“, vždy máme šanci ke změně.  Záleží  jen a jen na našem záměru a též na naší  vnitřní síle k jeho uskutečnění.

Studijní skripta k samostudiu (32 stran A4):

1. Podrobné informace o přirozených merkabických polí

2. Způsoby programování

3. Meditační postup k transformaci starších programů

4. Meditační postup k aktivaci afirmací vložených do světelného pole Merkaby

5. Meditační postup Kosmická světelná síť

6. Meditační postup Dech jednoty

7. Hlavní meditační postup Aktivace světelného pole Merkaby (17 kroků)

8. Meditační postup k aktivaci základní (šestidimenzionální) části světelného pole Merkaba

Upozornění: dřívější studijní skripta obsahovala u hlavního meditačního postupu Aktivace světelného pole Merkaby 14 kroků, nyní od 18. ledna 2019 v aktualizovaných skriptech jsou uvedeny i další 3 kroky (tedy celkem 17).

V postupu MEDITACE AKTIVACE MERKABY je prvních šest kroků určeno pro vyrovnání aspektů magnetické a elektrické polarity, u kterého dochází mimo energetickou harmonizaci též  k emocionální a mentální očistě, tj. k očistě myšlenek a emocí,  dalších sedm má umožnit lepší průtok energie skrze energetické dráhy fyzického těla i nejbližšího energetického pole.  Další  krok je nápomocen posunu vědomí z třetí dimenze do těch nejbližších vyšších.  Poslední kroky (15. až 17.)doporučuji provádět až po několika měsících, co jste  prováděli prvních 14 kroků (pokud tento postup studujete poprvé). V případě, že jste  již určitou dobu prováděli postupy zahrnující 14 kroků, můžete hned přistoupit k pokračování, k provádění zbylých tří kroků.

Pokaždé, když budete provádět toto duchovně-energetické cvičení,  jakmile jej započnete a též po celou dobu, kdy jej budete vědomě provádět, pamatujte na své vnitřní spojení s energií-vědomím Nejvyššího Zdroje skrze vnitřní duchovní svět životní jiskry. K rychlé emocionální a mentální očistě stačí udělat duchovně-energetický postup  prvních šesti kroků, lze jej provádět například před spaním či před každou meditací.

Připomínám, že během celého tohoto postupu musí být pociťována  bezpodmínečná láska, jinak by nebylo dosaženo správného výsledku, tzn., že  pokud se cítíte vnitřně „prázdní“ či jste mentálně nebo emocionálně destabilizováni, nejdříve doporučuji spíše hlouběji meditovat pomocí jiných duchovně-energetických postupů,  a až poté, či někdy „jindy“ provádět tento postup.

U meditačního postupu AKTIVACE ŠESTIDIMENZIONÁLNÍ MERKABY upozorňuji, abyste v bodě, kde je to uvedeno, nezapomněli se zaměřit  na své emocionální energetické pole a sledovat, zda vaše  emoční pole  nabývá větší harmonie (pokud se objeví, hlavně z počátku, nevyřešené emoční vzorce, snažte se je spíše pozorovat, než se s nimi ztotožňovat), pokud se vám to nedaří, tento postup raději ihned ukončete  a řádně uzemněte své životní energie.

Ostatní meditační postupy je možné dělat dle vnitřního vedení, doporučuji však vždy dodržovat určité časové rozestupy. ¨

Úhrada za aktualizovaná skripta (v případě předcházejícího studia staršího vydání): 440 Kč

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

Merkaba – 2. stupeň

Učení o způsobu fungování merkaby pocházejí z těch nejdávnějších časů. Toto téma můžeme nalézt zpracované v mnoha materiálech, bohužel nezřídka ve zkreslené a neúplné podobě. Pravé učení o fungování merkaby obsahuje klíče k pochopení procesů jak duchovní, tak fyzické evoluce, a to na osobní, planetární a vesmírné úrovni. Merkaba vůbec není  čímsi záhadným či kouzelným, je  nedílným prvkem stvoření.

Tělo, mysl a duch každé projevené bytosti jsou utvářeny a řízeny přírodními zákony stvoření a prvotního řádu vesmíru. Tyto zákony jsou  sestaveny a udržovány inteligentním vědomím Nejvyššího Zdroje (a toto vše se děje též uvnitř něj), jenž je obvykle nazýván „Bůh“. Nejvyšší Zdroj vyjadřuje sebe sama v podobě výtvorů z vědomé energie, které nesou onoho živoucího „ducha a vědomí Boží“ ve formě proudů univerzální životní síly, jež jsou základem makrokosmického a mikrokosmického stvoření a manifestace....

Zvyšujeme-li své osobní schopnosti porozumění, vtělení, udržení a řízení sil našich vlastních proudů univerzální životní síly, podaří-li se nám získat přístup k úrovním osobní vyšší duchovní identity a vědění, jimž odpovídají, zvyšujeme stále více svou schopnost vědomě podpořit léčení v sobě i v druhých. Zvládnutí principu fungování merkaby je nástrojem patřícím k dosažení stavu, často zvaného „vzestoupené mistrovství“, jenž vyžaduje velice důkladné studium „záhad“ stvoření.

Merkabická pole mají  úzkou spojitost  s naší DNA, naším zdravím či nemocí fyzického těla, emocí, myšlenek a  duchovním vzestupem.  S použitím specifických postupů se můžeme stát schopnými vědomě řídit  základní  fungování osobního merkabického vozítka a proudů životní síly coby prostředků k urychlení postupu našeho fyzicko-duchovního vývoje. Tyto techniky nám mohou poskytnout jednoduché, avšak účinné nástroje,  které významně  zvýší množství a sílu, kvalitu a frekvenci energie, již jsme schopni přijmout, pojmout a přenášet.  Skrze tyto postupy můžeme urychlit svůj proces osobního růstu i duchovního vzestupu, přičemž  se sami budeme schopni stát efektivnějšími prostředníky energetických terapií ve službě klientům, pokud se takovouto činností zabýváme.

Náplň semináře Merkaba 2. st.:

  • Přirozená merkaba - hlubší pohled do problematiky fungování merkaby
  • Merkaba, DNA a duchovní vzestup
  • Merkaba a úrovně jemně-hmotných těl 
  • Technika k zahájení vědomého vztahu s různými úrovněmi  naší bytosti
  • Technika k účinné osobní harmonizaci fyzického těla i psychiky
  • Postupy k harmonizaci a zajištění správného fungování merkabických polí

Nezbytným předpokladem k samostudiu tohoto stupně je přecházející a zvládnuté učivo z 1. stupně semináře ,,Merkaba”

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

Merkaba 3. stupeň

Manifestace ve fyzické realitě nemusí být vždy tím, čím se být zdá, je spíše holografickou projekcí vědomí skrze struktury rozdělených dimenzí, neboli rozdělení stvořené prostřednictvím částí vědomí, které vytvářejí  určité pevnější šablony – vrstvy skalárních vln, vyplňující oblast hologramu svým promítáním po různých osách. V průběhu semináře 3.st. Merkaby prozkoumáme mimo jiné i širší možnosti našich  osobních – multidimenzionálních smyslů – nástrojů  vnímání ve vyšších dimenzionálních pásmech, zaměříme se též na:

  • aktivaci merkabických polí 1.-10.dimenze  prostřednictvím silné řízené meditace „AKTIVACE MULTIDIMENZIONÁLNÍCH MERKABICKÝCH POLÍ“
  • silné techniky zaměřené na odblokování merkabických polí
  • speciální dechové cvičení zaměřené na aktivaci správné rotace merkabických polí
  • techniky určené k očistě, harmonizaci a navýšení frekvencí merkabických polí


Nezbytným předpokladem k samostudiu tohoto stupně je přecházející a zvládnuté učivo z 1. a 2. stupně semináře ,,Merkaba”

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.


Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

   Aktualizace: 18.01.2019