Reiki centrum Praha

ELEKTRONICKÉ KNIHY

 

MANUÁL CESTY LÁSKY NAPŘÍČ ČASEM aneb příslib spřízněných duší okřídlených bojovníků světla

Obrázek knihy

Mgr. Miroslava Soukupová

Instrukce k tomu jak číst tuto knihu:

Jistě není náhodou, že jste se setkali s touto knihou. Příběh, který je zaznamenán v následujících řádcích je sepsán nelineárně, tj. neodpovídá našemu trojrozměrnému vnímání reality. Čas a prostor se odehrávají jinak, než jsme na ně zvyklí z našeho světa 21. století. Budoucnost je závislá na změnách, které provádíme v minulosti, a tím se zakouší plná a věčná přítomnost. Tento příběh je blízký mnohým z nás, cestovatelům časem. Proto perspektiva, ze které je sepisován, je někdy z pohledu „Já“, tj. „Nás“... a někdy jako „ona“, a to proto, abychom zažili pocity a vnímání situace z více pohledů a tím se v nás probudilo, co se probudit má... Není to tedy tradiční pojetí knihy a vyžaduje rozšířené vědomí, naprosté přijetí, odložení logické mysli a nastartování vyššího vědomí. Příběh je mnohavrstevný a náš lidský rozměr vnímání rozpozná šifru, jež je v něm zakódovaná, teprve až po jeho úplném dočtení a vstřebání...
Ocitám se uprostřed moře vědomí okřídlených bojovníků a prolétá mnou množství záznamů zde obsažených, vnímám je, avšak není možné je zachytit, či si je přivlastnit. Jsou to cenná poznání, která přináší každý z nás Zdroji – informace, které spolu sdílíme a které se prolínají mezi sebou. Táži se zde, jaké další kroky máme podniknout, abychom osvobodili naše bytí i to pozemské? Co nám chybí za informace, jež nás mají osvítit a navést na správnou cestu?

Ukázky z knihy:


…Ulehám do sarkofágu z bílé hmoty – působí jako bílý mramor, je však jemný a má tělesnou teplotu. Září jemným svitem, jako živoucí dýchající bytost vyzařující příjemné hřejivé pulzování. Mé tělo v průsvitných šatech z bílého hedvábí, jakoby mě také konejšilo před cestou, která mě čeká. Ano, rozhodla jsem se, už nebudu váhat – vlastně, neváhala jsem, jen moji nejdražší teskní nad rozhodnutím, které jsem učinila. Jinak to ani nešlo a nejde. Náš svět Sirius B v galaktickém souosí s planetou Zemí je v ohrožení a prognóza mé nejdražší Anity, kněžky vědmy, je jasná – když se teď nevydáme do Atlantidy na planetě Zemi, budoucnost lidstva bude ohrožena. Projekt Amenti Atlantida, galaktického rázu, projekt napříč časem je nezbytností. Ovšem všichni moji blízcí mě varují: existence na Zemi není taková jako v našem světě. 
„Sestup tvé identity do fyzického lidského těla tvé vědomí v mnohém zatemní, uzavře. Je to termín tobě neznámý, ale je to, jako bych tě teď celou spoutal a řekl ti, ať létáš. Nešlo by to. Budeš muset vyvinout obrovskou sílu ducha a nejen to, budeš muset věřit a neztrácet ze zřetele záměr, se kterým jsi tam přišla. Ačkoliv se na něj nebudeš úplně pamatovat, někde v hloubi sebe budeš cítit, co je správné a proč jsi tam, kde jsi, a co je tvým posláním. Nikdo neví, jak celý tento projekt dopadne. Duše jisker, které sestoupily do fyzických lidských těl na Zemi do období Atlantidy je mnoho, ne všechny jsou si ale vědomé, co vlastně nastane, a co bude v daleké budoucnosti s vědomím lidstva – a jak toto ovlivní zpětně celé kosmické dění. Nejvyšší Zdroj žádá, abychom nastolili rovnováhu kosmických sil v tomto vesmíru – ovšem zde se jedná  o působení a průlety časem.“

…Nalezla svůj dvoupaprsek v temné lidské zkušenosti. Jeho oči ji probudily. Nejprve se tomu bránila, bála se, že šílí... Pak ve svém nitru nacházela jasnější a nevyhnutelné důkazy jejich skutečného spojení a jednoty. Chtěla se od této skutečnosti odvracet, bála se bolesti, kterou takové uvědomění přinese. Ale jakmile nahlédla do této pravdy, síla světla a moc jejich spojení se nedala zastavit,. Věděla, že po něm toužila celý svůj život, vlastně mnoho životů, aby jej opět spatřila a probudil ji do rozpomenutí. 
Pro jediný okamžik záblesku procitnutí a obnovení spojení mezi nimi, pro jedinou chvíli v nekonečnu stála všechna ta bolestná čekání a odloučení... Odloučení, jež bylo záludností temné strany, těch, kdož nesnesli jejich světlo, a těch kteří žárlili... Nevěděli však, že toto odloučení ještě více posiluje jejich spojení a schopnosti. Bylo to součást plánu – ale to jim nikdo na začátku cesty do lidské zkušenosti, neřekl. Temno je největším služebníkem Světla, a to jej právě popuzuje. Satan, jakožto největší služebník Nejvyššího Božského Zdroje, a to jej nejvíce vytáčí. 
Pro jejich lidské části vědomí se zdálo odloučení jako utrpení, ale kdesi nahoře věděli, že toto vše slouží jen jako odrazový můstek k ještě větším společným světelným skokům na jiných rovinách a v jiných časových úsecích existence. A pak, jako zázrakem, se setkají i na pozemské rovině a jejich kroky budou společné, jejich působení bude ochráněné a podporované Nejvyšším Božským Zdrojem. 
Nyní je ale nezbytné, aby byla silná. Musí čelit temnotě, která se ještě snaží říct své poslední slovo. 
Také musí ustát tu bolest, která se valí napovrch, všechna ta duševní strádání, šrámy z minulých dob, kdy jejich spojení prohlašovali za kacířské, temné a hříšné. Bolest z období, kdy žár jejich lásky byl příliš viditelný a stal se terčem temných záludných entit, které používali své oběti, aby pošpinili a překroutili lásku, která nemá lidský rozměr – lásku, která existuje napříč časem, prostorem, nejen pozemským, ale i galaktickým... Jejich láska není závislá na lidské zkušenosti, není majetnická ani není závislostí – každý z nich je dokonalou plnou jednotkou vědomí, ale společně jsou zářivou vlnou lásky, kterou šíří do celého okolí, světa země, vesmíru, galaxie... Svým spojením vytvářejí duhový most pro hledající ... ke Zdroji... Když jsou spojeni, každičký okamžik je věčnou oslavou Stvořitele, jsou v extázi a přitom plně ve službách Stvořitele. Andělé skotačí v radosti v záplavě barev světel, jež vyzařují jako extatický ohňostroj duhy. Takovéto spojení a žár je příliš velkou Mocí – a proto jsou ve středu palby všech moci-chtivých. Jejich největší slabinou je právě jejich Moc – neboť vědí, že ačkoliv ji vlastní, nesmí ji použít pro svůj prospěch, pouze pro službu druhým. A tak se po mnoho životů ztratili a hledali... A přesto se vždy našli, i když ne vždy došlo k rozpomenutí... 
Na své cestě kolem inkarnací se nabalily temné nánosy bolesti, nevědomí a lži, kterým uvěřili. Nechali se lapit do prolhané hry temných bytostí, jež si na jejich bolesti a utrpení velmi pochutnávaly – neboť trpící pár okřídlených dvoupaprsků je největší lahodou a posílením pro temnou stranu. Získávají tak jejich moc, neboť okřídlení svým utrpením překvalifikují energii lásky a její moc v síly bolesti a tím ji mohou přijmout temné strany, které ji využijí proti veškerým světelným plánům společenství okřídlených bojovníků i všech světelných okřídlených bytostí. 
Nyní tu stál před ní, klidný a silný ve svém vyzařování i lásce. A čekal, trpělivě čekal, až se probudí – až pozná, kým sama je a pak, kým je on, kým jsou společně... Snažila se číst v jeho očích, tolik ji něco sdělovaly, připomínaly... Prudce otevřela závoru ve svém nitru, už se nechtěla skrývat, odvážila se bez rozmýšlení, a nechala proniknout paprsky vycházející z jeho očí do ní... Projel jí mrazivý chvějivý pocit, pak se postupně měnil v žhnoucí žár, který pronikal do všech zákoutí jejího nitra... Bylo to slastnější, než jakékoliv fyzické spojení, které kdy zažila ... Celé její nitro se rozehřívalo, ožívalo, probouzelo a tančilo radostí. Její mysl ale vůbec ničemu nerozuměla, byla nyní zcela omráčená a bez možnosti projevit se – sama jí to zakázala. Cítila, že toto je ten okamžik, na který dlouho, předlouho čekala... Jako výbuch slasti z ní vytryskla energie jejím duchovním srdcem a spojila se s jeho – v tom vnitřními smysly poznala svou skutečnou podstatu – svá Křídla! Cítila jejich propojení se Zdrojem a propojení s bytostí před ní – s jejím dvoupaprskem. Otevřela fyzické oči a jeho šibalský pohled plný uspokojení a radosti na ni mrknul a usmál se – byl šťastný, že se oba vnímají – opravdově...  Nyní zná svou skutečnou identitu, jejich podstatu, ačkoliv její mysl nemá všechny informace, které by chtěla mít.
Čekali na sebe dlouho, předlouho. …

Objednávka knihy „MANUÁL CESTY LÁSKY NAPŘÍČ ČASEM“ 

Autorka: Mgr. M. Soukupová
150 stran, rozměr A5, ISBN 978-80-260-6422-0

Elektronická verze:
 objednání mailem, platba předem na účet č 1051564011/3030.: 200,- Kč (do zprávy pro příjemce prosím uveďte vaše jméno a příjmení) – objednávejte na mailové adrese: mirkasou@gmail.com

Po připsání úhrady vám bude knížka v elektronické verzi pdf zaslána mailem.

 

 

„VZTAHY NA CESTĚ OSOBNĚ-DUCHOVNÍHO ROZVOJE“

Obrázek knihy

autorka: Zuzana Soukupová

elektronická podoba: pdf

Se vztahy se v různých obměnách  setkáváme již  od narození -  máme kolem sebe rodinu, přátele, chodíme do školy či práce. Vztahy pro nás mohou být zdrojem radosti i smutku... Většinou jsme navíc ovšem též obklopeni očekáváními a měřítky ohledně toho, jak bychom se měli chovat a co bychom měli říkat, a každé z těchto očekávání, pokud se s ním příliš ztotožníme, omezuje naši svobodu být tím, kým  skutečně jsme.

Během osobně-duchovního rozvoje dochází ke vzniku obtíží ve vztazích velmi často – je to způsobeno rozdílem v energetické rovině  vnímání – jakož i rozdílným měřítkem tzv. hodnot ve vztazích
. Ti, kteří se vydali na osobně -duchovní cestu, za nalezením sebe sama, většinou potřebují určitý prostor k tomu, aby nahlédli do svého nitra, často vyhledávají samotu, v níž se snaží najít, poznat a pochopit své Já ve vší celistvosti. Partneři těchto osob se nezřídka cítí být ohroženi touto činností svých protějšků zajímajících se o osobně-duchovní rozvoj-  jejich partner stále méně sdílí jejich ,,hodnoty” a není výjimkou, že se též odmítá podřizovat očekáváním a představám svého partnera, včetně těch, které se týkají možnosti jeho vlastního nastoupení cesty za poznáním. Což může vést k rozporům ve vztahu, ke zklamání nebo  pocitu osamělosti...

Je-li však pro nás něco velmi důležité, jsme ochotni kvůli tomu mnohé riskovat
 -  zklamání, ztrátu, odmítnutí, nesouhlas, nepohodlí či dokonce posměch okolí. Například v oblasti vztahů máme mnoho příležitostí přiměřeně riskovat kvůli hodnotám, jež zastáváme právě v kontextu toho, jak by vztahy měly nebo mohly vypadat a jak chceme my sami v jejich rámci existovat. Cesta, jež je nám dána, je manéží našeho života. Zahrnuje ty, s nimiž se setkáváme, ty, s nimiž žijeme, ty, které milujeme, a ty, s nimiž máme jen krátký kontakt.

Jestliže se ztotožňujeme s rolemi, které hrajeme z nesmyslného důvodu, že je musíme hrát, omezujeme tím svou užitečnost pro nekonečné vědomí Nejvyššího Zdroje  i jeho tvorbu, nejsme tedy skutečně vyjádřením toho, kým jsme. Ano, nejsme „sami sebou“.
 A navíc - díky svému vlivu na ostatní omezujeme také jejich schopnost být tím, kým skutečně jsou. Pokud se naopak osvobodíme a staneme se sami sebou, osvobozujeme tím taktéž ostatní…

Způsob objednání:

Elektronická verze - Objednání mailem, úhrada předem na účet: 51-1624700237/0100 Kč 200,- 
(objednávejte na mailové adrese: reikicentrumpraha@gmail.com), do rubriky "zpráva pro příjemce" uveďte svoje jméno a příjmení. 

Po připsání úhrady na účet vám bude zaslána mailem ve formátu pdf.

(Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely obchodních aktitvit majitele webových stránek Zuzany Soukupové, jež s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

 

MAGENTA A HRY KOSMICKÝCH SIL

Obrázek knihy

Mgr. MIROSLAVA SOUKUPOVÁ

Příběh ženy, jež procitá z temného nevědomí ke skutečné podstatě svého bytí. Přesto opouští sféry Ráje, aby pronikla kolem znovuzrození, které jí umožní vyhledat jejího Milovaného a pomoci mu, stejně jako dalším, jež uvízli v zapomnění. Je to příběh putování duše od temnoty ke světlu, od nevědomí k vědomí, od strachu k lásce, od samoty ke Splynutí - cesta za hlubokým poznáním her a soubojů světla a temnoty, sil řídících naše osudy, cesta, po níž mnozí z nás jdou... jen zapomněli...

Síly světla a temnoty ovlivňují každého z nás - a naši cestu. Mnoho duší sem sestoupilo, aby nalezlo své ztracené části (ať již identity či  své Milované.... ), ale pod tíhou zdejších hutných sfér zapomněly, co sem vlastně přišly vykonat, jaký je jejich původní záměr. Zapomněly na tento souboj protikladných sil světla/temnoty  či na jejich existenci jako takovou ... stejně jako na to, že je musí přesáhnout a osvobodit sebe a své Milované....

Tato knížka je věnována těm, kteří setrvávají v temnotě svého nevědomí a teprve pod tíhou této své “kukly” začínají pomalu věřit v existenci světla poznání, a tím i svobody. Ale také těm, kteří si již uvědomili svou skutečnou motýlí podstatu, k posílení při jejich letu - neboť nikdy nejsou sami... 

Každý snad někdy zažil střet temnoty a světla... uvnitř i vně své bytosti - v podobě vědomí a nevědomí, dobra a zla, svobody a spoutanosti. Tato knížka je především věnována všem, jež se chtějí osvobodit ze soubojů světla a temnoty...

Úryvek z knihy:

(...) Něžný puls života pouště obklopuje vyhnanství mé duše, mé tělo utýrané bolestným prožitkem zklamání... a já vlaji, vznáším se jako chmýří odkvetlých květů, jako prach, jenž zbyl po živé bytosti. Hyeny mi dělají společnost, jsou přátelskými dušemi oproti tomu, s nímž se měl můj osud naplnit. Mé nitro je roztrhané silami skrytými za oponou bran mezi dimenzemi... Trmácím se pouští dál, oddávám jí své bytí, otevírám rány ve svém nitru. Ó, jak mateřskou milující péči dává mi... Sladká prázdnoto, jež jsi Vším... ty, nespatřitelná fyzickým zrakem, nevnímatelná, skrytá Matko-Otče, uzdravte mou duši, dejte mi sílu jít dál... Naplňte mne svou moudrostí, ať spatřím záměr Boží s mým proudem života... Prodchněte mne láskou, nechť úkol mého života zde je naplněn... Padám do mdlob z pouštního horka - či snad již opouštím tuto fyzickou schránku, jež byla nástrojem mé duši? 
V dáli se vynořují lvi, míří ke mně svým půvabným, vznešeným krokem. Sluncem rozpálená poušť proniká žárem písečných plamenů mou kůží, mé nitro je zcela odevzdáno tomu vše-naplňujícímu Jednomu. Má omámená mysl snad naposledy přehrává scénu právě uplynulých dramat zdejšího života. (...)

(...) Začala se mne zmocňovat temnota, škrtila mé niterné bytí, snažila se polknout, pohltit mou duši stíny svých mocných chapadel, pařátů stvůr fyzickým zrakem nespatřitelných. Ach... ta bolest byla neúnosná. Jeho slova zazněla ještě ostřeji... milostné svatební zrcadlo roztříštěné na statisíce nejostřejších střípků skla zabodávajících se okamžitě do každého citlivého místečka v mém nitru. ,,I Ty jsi porušila Zákon! Nyní jsi vyhnancem, opusť tuto Zemi, jež je mou... Jen poušť bude ti teď domovem a divoké šelmy  tvými přáteli... Jsi zatracena, vinna neuposlechnutím Zákonů. Tělo tvé dcery bude předhozeno šelmám před lidem, jako důkaz trestu za neuposlechnutí. Ani jedna z vás nebyla hodna té cti být se mnou spojena. Neobstály jste, zradily jste mne i náš lid... Zrada musí být potrestána.” Pak se jen odvrátil a mé bezduché tělo nechal odvláčet strážemi za brány dvora, do hluboké pouště. 

A nyní tu ležím, oddávám se svému osudu. Nezbyla ve mně ani kapka naděje... vše je vyprahlé, pusté... žhne a pálí jako poušť, jež mne nyní obklopuje. Prodchnuta bolestí z hlubokého zklamání otevírám se přijetí těchto mučivých pocitů… Již nemám sil ti čelit... Vezmi si mne... Ty, který chceš pohltit mé světlo. Již ve mně snad není ani jiskry. Ale vezmi si, co chceš... poddávám se propasti, do níž padám. Mé tělo chvěje se, omdlívá a opět se probírá do této temnoty bytí. 

Zblízka mne pozoruje silný pohled lvích očí... hledí na mne, jako by mne chtěly naplnit silou... Ale proč?? ,,Sežerte mé bezduché tělo, nasyťte se...!!!” prosím je. Obklopují mne, krouží, jako mocní strážci mého těla... Více se však nepřiblíží... Cítí snad, že by je polknutí mého těla mohlo otrávit? Cítí jed, který mne naplnil... jed temných šípů ze srdce mého milovaného... jed bolesti, utrpení, ztráty všeho, co bylo smyslem mých dnů... ,,Vezměte si mne, roztrhejte mé tělo, ušetřete mne bolesti mé duše!” šeptám, prosím je jako v modlitbě. 

Jejich majestátní těla však kolem mne krouží, dál a dál. Pak se zastaví a jejich pohled do mne proniká, sděluje mi něco vyššího. Tuší, že můj osud zde nekončí. Temnota nemůže pohltit světlo uvnitř mne. Nemůže převzít vládu nad jednou z nejdůležitějších zemí světa. ,,Ale ne! Já skutečně nemohu dál! Krásné šelmy, ušetřete mne tohoto mučení, umrtvěte mé tělo!” Šelmy však pokračují v posvátném rituálu, v hypnotickém tanci záhadných pohledů a tajemných, plynulých pohybů... A já usínám, abych se - snad - probudila do jiného světa. Poddávám se.... Již ve mně nezbylo nic. I pocit utrpení, jenž zůstal po útoku temných šípů, se stává tupou bolestí nicoty a prázdnoty.  

Všechny hranice rozlišení mizí. Jsem omámena vznešenou přítomností divokých šelem... Mizí všechny pojmy, má mysl proniká za hranice slov a myšlenek. Ó ano, přece jen JÁ JSEM, jsem ničím a vším, jsem mučivou bolestí i blaženou všeobjímající láskou a radostí... ztrácejí se svírající okovy všeho pozemského, jež mne držely v zajetí jako vězně, jenž se sám zavřel za mříže žaláře. Byla jsem příliš spoutána omezeními své mysli, i přes všechny své vyšší nadsmyslové schopnosti jsem byla otrokem vyšších mocí. Nebyla jsem ale dostatečně bdělá, abych odhalila past, jež se na nás chystala. Příliš zahleděná do své panovnické moci, vyšších schopností a šířícího se úspěchu, přestala jsem vnímat niternou Pravdu. Jak záludná jsou napojení temných bytostí na naše slabosti. Chvilka nepozornosti, okamžiky stanou se dlouhými obdobími a duše je lapena do jejich hry. Stává se pouhou loutkou, nástrojem k dosažení jejich cíle - získat moc a zabránit vzestupu, udržovat temnotu v myslích i životech lidí na této planetě. 
           
Usínám pod tíhou bolesti, ale přitom se právě nyní... až nyní... probouzím do hlubšího pochopení. Naposledy otevírám oči. Střetávají se s těmi lvími, jež mi sdělují, že můj osud teprve bude naplněn, má cesta ještě neskončila... (...) 

Autorka: Mgr. M. Soukupová
160 stran, rozměr A5, ISBN 978-80-254-8636-8

Elektronická verze: platba předem na účet č 1051564011/3030
po připsání úhrady 150,- Kč vám bude kniha zaslána ve formátu pdf na vaši emailovou adresu.

 

  Aktualizace: 05.08.2018