Reiki centrum Praha

Gnostická stezka

 

Niterné Poznání zdá se jako obrovská vlna,
jež se přivalí a odplaví vše temné....
Nechá vystoupit to, co jsme vždy cítili,
ale báli  se tomu uvěřit.
Když dojde k posunu,
již nám nepřináší znamení změn,
nýbrž skutečné Opravdovosti toho,
Kým Jsme.
Pak už nic není takové jako doposud..
náš svět je jiný...
Ačkoliv se pro druhé nic nezměnilo,
my jsme spojeni v Extázi Věčnosti...
věčné Božské Blaženosti.


Toto učení je určeno všem, kteří se již „probudili“ z iluze skýtané fyzickým bytím, těm,  kteří odhodlaně a vytrvale putují  po cestě za světlem poznání  a kteří jsou již připraveni skutečně a v plné míře převzít zodpovědnost za svůj život a za své duchovní, psychické i pozemské působení.

V určitém okamžiku dospívá takový žák na své stezce do bodu, kdy se  mu nabízí možnost postoupit opět o kus dále. Je mu předkládáno vědění dávných i budoucích věků, gnostická  sdělení, která se předávají již od pradávných dob. Získává příležitost blíže poznat nauky, jež obsahují  silné afirmační postupy,  meditace, stejně jako techniky harmonizace emocí a myšlenek na všech rovinách bytí.  Přichází k němu též mystické odhalení, jež je zjeveno každému podle jeho jedinečnosti a v souladu s úrovní jeho vědomí.

Ten, kdo je již připraven se vydat tímto směrem, bude se cítit povolán, osloven svým niterným hlasem... a bez nejmenších pochyb v něm vzplane vnitřní rozhodnutí učinit tento velký krok, aby se přiblížil k velkým mystériím.

 

SFÉRY VĚDOMÍ

Sféry vědomí si můžeme představit jako světelné kruhy, které jsou kumulovanou energií vědomí člověka, jíž se projevuje. Barva a struktura těchto světelných kruhů závisí na stupni stvoření, z něhož přibližně vycházejí (různá dimenzionální pásma, harmonické vesmíry), na jejich vztazích a souvislostech.

Sféry vědomí si můžeme též představit jako centra svého vědomí, rozmístěná přesně podle dokonalosti božské šablony. Stejně, jako je tomu u psychicko-energetických center – čaker, každá sféra obsahuje energie i těch ostatních, avšak v diferenciovaném množství jednak podle umístění v dimenzionálním pásmu, jakož i podle stupně dosažení osobní gnóze.

Sféry vědomí dodávají energii psychicko-energetickým centrům, čakrám, během meditačních postupů a provádění různých technik je tedy dobré spojovat vědomě informace ohledně působení vědomí v určité čakře i sféře vědomí. Každý z nás by se měl v rámci mistrovského vzestupu stát vědomým vládcem – šéfdirigentem těchto sfér vědomí a svým poznáním učiněným během osobně-duchovního vzestupu vědomě a dokonale řídit síly frekvencí energií proudící skrze jeho sféry vědomí. Znamená to např. vědět – mít osobní gnózu – moudrost získanou osobním poznáním, kdy je potřeba např. použít během karmických lekcí sféru lásky (milosti) a kdy sféru „soudu“ (přísnosti). Znalost psychologicko-duchovní povahy těchto center vědomí je téměř nezbytná, chceme-li skutečně vzestupovat a nikoliv se řítit nevědomě do propasti nevědomosti....

Šablona stvoření – božský modrotisk, či též „Strom života“ je symbolem zdánlivě jednoduchým. Jde nicméně o živoucí symbol v tom smyslu, že veškeré síly, které představuje, jsou živé a neustále v nás působí. Žádná z nich však neexistuje sama o sobě, ale působí dál a odráží se i v těch dalších.  Během studia stromu života začínáme rozpoznávat a chápat síly působící v našem životě, učíme se uvádět je v rovnováhu a učinit prospěšným pro náš vnitřní růst,  místo toho,  abychom jim byli vydáni na milost.

Každá sféra  je vlastně úrovní vědomí, v níž je soustředěna energie, která představuje jisté latentní schopnosti. 

Jednotlivé úrovně pak obsahují i rozmanité vrstvy, a čím hlouběji do nich pronikáme, tím většího se nám dostává poznání. Je důležité vědět, že oceán vědomí světla-zvuku Nejvyššího Zdroje jako takový, počínaje čistě duchovní energií a hmotou konče, je uvnitř kvalitativně diferencován. Nejdříve rozeznáváme samostatně působící síly. Abychom je však v životě mohli účinně využít, máme si uvědomit, že v podstatě nemohou existovat samostatně, ale že jsou pouze různými stránkami kosmické energie, podobně jako je pára a led jen jiné skupenství vody.  Budeme-li o nich mluvit nejdříve jako o samostatných úrovních vědomí, usnadní nám to pochopení. Během naší duchovní cesty a našeho duchovního zrání ale nastane okamžik, kdy si uvědomíme, že v každém z nás působí v latentním stavu síla, jež se vyrovná jakékoli jiné síle oceánu vědomí Světla –Zvuku Nejvyššího Zdroje.

V průběhu semináře 1. stupně cyklu „Sféry vědomí“ se blíže seznámíme se základním uspořádáním našeho vědomí v rámci multidimenzionální reality, budeme si povídat o principech fungování vesmíru, sil působících v něm, zejména o duchovní i magnetické energii, jejich vlivu na naše každodenní rozhodování, podrobně si probereme 1.sféru vědomí náležející nejnižší frekvenční stupnici.

Ukázky z meditací:

…byl to právě ženský pól duchovní bytosti, kterou jste kdysi byli, jenž způsobil váš „pád“ a toužil poznat život  ve fyzické realitě – v duchovních dimenzích nemůže setrvat nic, v čem by působil jen jeden z obou pólů „muž“ – „žena“, a tak vás musel mužský pól následovat…

…a právě zde, ve fyzické realitě jste ztratili vědomí sebe sama, začali se vnímat v pozemských záchvěvech buněk vědomí člověka, vědomí, které přijímá jen velmi málo zářivých paprsků z vyšších duchovních sfér…..

….. Celý řetěz je však  oním Jedním celkem  a připojíme-li se do Něj, všechno je prostě „JEDNÍM“.Náš pád tudíž znamenal, že jsme se vzájemně pustili, otočili jsme se opačně a šli svou vlastní cestou… Když jsme se manifestovali na planete Zemi a poté jsme se  rozdělili do mužských a ženských polarit, usadilo se v nás sobectví. A velký  kruh byl přerušen …

….. Poznejte a přijměte, že vaše cesta ke Světlu je cestou k vám samotným – k vaší vnitřní božské jiskře, která se uvnitř vás tak bázlivě ukrývá. Ano, vnitřní božská jiskra – ten tekutý krystal/plamen života je vaším skutečným…..


Předpoklad pro absolvování 1. stupně: absolvování min. 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře Sféry vědomí 1. stupeň. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

Sféry vědomí 2. část

Během tohoto semináře se budeme podrobněji zabývat druhou sférou vědomí. Vysvětlíme si podrobněji témata vztahující se k této úrovni vědomí, zpracovávána během cesty osobního duchovního rozvoje.  Zaměříme se  mimo jiné společně i  na onu kontroverzní část naší bytosti – osobní já  „ego“, jeho kladné i záporné aspekty. Probereme si společně též psychologicko-duchovní témata aspektů mužské a ženské části naší multidimenzionální bytosti, jakož i témata ovládacích programů vložených v naší duši.

Druhá sféra vědomí je onou „Branou Lidí“, před kterou postávají zástupy lidí. Jen pár z nich se povede však touto branou projít. Proč je tomu tak? V této sféře se jedná o překročení zátarasu výstupu energie kundalini směrem nahoru, neboť komu se to nepovede, budou i nadále vyživovány pouze nižší linie šablony.....

Ctností druhé sféry je nezávislost. Základním pravidlem této úrovně vědomí je stále si připomínat, že silné reakce na lidi, události či místa jsou často nabity nábojem vlastních nevědomých vzorců a symbolů. V této sféře máme svým vědomím kontrolovat emoční impulzy a pochopit jejich úlohu. Čím dokonaleji jim porozumíme, tím více budeme mít síly udržet správný směr mezi přílivovými a odlivovými vlnami životních událostí, jež jsou řízeny Měsícem a reagovat na ně s grácií. S neustálým hledáním rovnováhy vášní a pudů a s nalézáním sebe sama ve velkých a širokých proudech společnosti nám pomáhá aspekt síly  archanděla Gabriela. V této úrovni vědomí můžeme rozvíjet vyšší myšlenkové formy a vytvářet představy, které mohou zvýšit či též snížit intenzitu energií ostatních sfér. ..

Ukázky ze silných řízených meditací:

... Nyní se zamyslete nad svým způsobem rozhodování. Jak snadno se rozhodujete ke změně jakéhokoliv druhu? Přemýšlíte u toho hodně – tedy používáte svou analytickou mysl či se necháte ovlivnit impulzivním chováním první sféry vědomí? Nebo dáte spíše na své vnitřní pocity – sdělení vašeho niterného Já, rozhodování ovlivňuje tedy onen vnitřní impulz řeči vaší duše, ducha....“

.... Vzpomeňte si na situace, kdy jste jednali nezávisle na radách ostatních – jaký byl výsledek? Zřejmě jste se cítili dobře, víra v správné vnitřní vedení byla posílena. Co bývá obvykle katalyzátorem – prostředkem k urychlení rozvoje vašeho vědomí? Je to touha vašeho osobního já – vašeho ega? Nebo je to touha po psychických schopnostech, které hodláte použít, abyste příliš netrpěli? Vnímáte vůbec onu tolik v duchovních spisech zmiňovanou Jednotu duchovních jisker náležejících do oceánu vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje?...

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře Sféry vědomí 2. stupeň. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Sféry vědomí 3. část

Obsahem tohoto semináře jsou témata aspektů  rovin 3. a 4. sféry vědomí, jež zpracováváme, tudíž poznáváme a učíme se ovládat na své osobní cestě duchovně-energetického vzestupu. Opět si co nejdetailněji pohovoříme o hlavních schématech těchto rovin, součástí semináře jsou i meditační cvičení zaměřená na  zjištění aktuálního stavu těchto dvou sfér vědomí, které jsou umístěny  v osobní energetické šabloně pomyslně naproti sobě a jejichž propojení umožňuje vědomí cestu směrem vzhůru.

Ukázka ze silné řízené meditace:

.....jasné žlutě křišťálové světlo září ještě jasněji a je mnohem krásnější než v úvodu meditace. Naplňuje vás příjemným teplem i klidem, prostupuje každý aspekt vašeho bytí. Obklopí vás a vy se stáváte jeho součástí. Nyní si pomyslete na božské aspekty - síly této sféry, položte si v duchu následující otázky, snažte si sami sobě odpovědět a .....

..... Nezapomeňte tedy ověřovat, jedna meditace neznamená, že jste v dané úrovni dokonale zběhlí a že dokážete rozpoznat možné klamavé obrazy. Schopnost rozlišovat je ctností spojenou s první úrovní vědomí. Učí nás rozeznat pravdu od falešných zdání a lží nejen ve fyzické realitě, ale i v .....

....dovolí nám převzít skutečnou odpovědnost za svůj život a spíše jednat, tedy být tím „JÁ JSEM“, onou individualizovanou částí Nejvyššího Zdroje v činnosti, než být loutkou vnějších podmínek. Získáváme tak kontrolu nad okolnostmi svého života a nalézáme radost......

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře Sféry vědomí 3. stupeň. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

  Aktualizace: 05.08.2018