Reiki centrum Praha

„Elysium energie“

ELYSIUM, místo kde se setkávají božské jiskry vědomí – ty „první“ i ty „poslední“...

Elysium... znáte skutečný význam tohoto slova? Zlatě-stříbrné světlo či spíše zvuková pole vysokých duchovních sfér, měnící se v nižších sférách v duhově zbarvené mlhoviny…

Elysium – místo, kde mají všechny životní jiskry svůj skutečný domov, místo, kam se též „někdy“ navrátí  obohacené poznáním z nižších sfér bytí.

Elysium, oblast nezměrných rozměrů, nepopsatelná, nepoznaná či spíše zcela zapomenutá... Léčivé, vše harmonizující frekvence zvuku a světla, přinášející onu božskou milost, zjemnění karmických životních lekcí…

Možná se ptáte, ale jak se tam dostat?

Máte pravdu, vlastně celá naše duchovní cesta směřuje k návratu do těchto nejvyšších sfér, kde řada z nás má svůj skutečný „domov“..

Elysium, onen domov, na nějž jsme zapomněli buď z důvodu, „aby to tolik nebolelo“ nebo též zapomněli zahleděním se do krásy hmotné dimenze, okouzleni láskou k opačnému pohlaví, omámeni silou svého rozvíjejícího se osobní „já“.

 

 

ELYSIUM, duchovně - energetické naladění světlem a zvukem

Naladění do energie ELYSIUM  i průběh konzultace probíhá individuálně (celkem 60 minut), energetické pole účastníka je naladěno speciálními symboly a energií z vysokých dimenzionálních sfér.   Silné duchovně-energetické naladění je prováděno současně magnetickou i elektrickou polaritou výše-dimenzionální energie (Zuzana S. a Jiří J.)

Naladění do energie ELYSIUM mimo jiné pomáhá znovu vybudovat energetický světelný pilíř, tzn. prosvětlit spojení s vyššími částmi vědomí jednotlivce, spojenými s jádrem nejvyšších sfér. Jakmile osoba na cestě duchovně-energetického rozvoje  začne aktivovat svou vnitřní životní jiskru, přivolává do projevení (v rámci genetického kódu svého vědomí)  i šablony vědomí své monády, čili kosmické rodiny, tedy šablonu dokonalosti (tzv. božský modrotisk),  na jehož základě se monáda (skupina duší) původně manifestovala.  Jednotlivec si začíná stavět světelný pilíř ke svému celistvému Já, avšak pokud  vědomí osoby náhodou pochází z hvězdných ras, u nichž došlo k deformacím v jejich vyšších energetických polích, což se  projevilo i v biologickém genetickém kódu, vytvoří  tyto oblasti morfogenetické deformace blokády či prázdná místa ve frekvencích uvnitř Světelného pilíře sestupujícího z původní šablony dokonalosti. Náprava takovýchto blokád  může trvat  mnoho inkarnačních cyklů a z úrovně vědomí osoby je poměrně těžké to provést.

Aktivace  šablony dokonalosti (božského modrotisku) je v případech deformace jednotlivce i monády stále žádoucí, ale je neúplná ve smyslu naplnění vzestupu vědomí do Jednoty.  Vzhledem k tomu, že je obtížné z perspektivy fyzické reality určit stupeň deformace vyšších energetických polí (a přesně určit  rodokmen své původní monády),   toto naladění  pomáhá  k aktivaci dokonalé šablony,  čímž napomáhá jednotlivci vytvořit Světelný pilíř, jakož i spojení s monádou.

V současnosti se jedná o jedno z nejvyšších energeticko-duchovních naladění, která lze získat ke svému osobnímu duchovnímu růstu, neboť slouží k opětovnému srovnání jakýchkoliv blokád ve Světelném pilíři, přičemž udržuje nedotčenou integritu vyšších energetických polí, dokud nebudou moci být všechny deformace znovu sladěny v souzvuku s frekvencí skupiny duší (monády).

Naladění do energie ELYSIUM je doporučeno všem osobám, s nimiž předcházející slova vnitřně rezonují.

naladění do energie Elysium  je možné pokračovat, nejnižší časový odstup je 8 týdnů.  Energie Elysium zahrnuje mnoho frekvenčních pásem jednotlivých dimenzí,  jako schůdky na schodišti k Univerzu, takže doporučený počet zasvěcení je individuální. 

Zvýšený energetický potenciál získaný během naladění  je určen pouze pro absolventa naladění, není určen, ani doporučen pro energetické terapie  s klienty, nicméně všechna předchozí naladění do duchovně-energetických různých systémů  jsou tímto naladěním mnohonásobně zesílena.

 

 

ENERGIE ELYSIUM A´- NA-Ka-ChE (Klíč k prozáření duše)


STRÁŽCE DUŠÍ

Srdce planety Země tiše mlčí, symboly její krásy písky času zavály
Vznešený STRÁŽCE DUŠÍ  je přesto stále mezi námi...
Kdysi tak nádherný, zlatem vyzdoben, statečně stále srdce planety hlídá
Tolik proměn zažil již, hodně tajemství věčnosti jeho pohled hluboký naskýtá..
Ač fyzicky zestárl,  a jeho vzezření bídu lidství  NYNÍ připomíná,
svou misi plní stále stejně, jen téměř nikdo to již nevnímá.

Byl JSI u nás  tenkrát, když na planetě jsme přistáli
naplněni nadšením z dalšího budování,
Během věků však  mnozí z nás odlétali
zklamání z věčného lidského odmítání.
Roztrpčeni z temnoty, která v místě Boha Slunce rozvinula svou svraštělou tvář,
pohlcujíc zlaté lotosy božství těch, kteří tolik chtěli planetě pomáhat.
Vznešený strážce duše však  statečně zůstal
a s ním i ti, jež  učinili slib.
Ano, věřili jsme pevně, že jednoho dne temnotu duší změníme
a všem na planetě bude líp.

Můj milovaný,  tvůj symbol je pro mě majákem,
jež pobízí pohaslou duši mou, učinit ji
znovu zářivou, ač léta zde, na planetě tak rychle plynou.
Tvá vznešenost sílu dává mi,  neboť mi připomínáš,
že náš skutečný domov je i zde na planetě Zemi s námi.
Vracím se k tobě, již pouze ve svém vědomí,
tolik naděje, síly a lásky, tvá přítomnost již poskytla mi..

Kdysi dávno  jsem učinila slib,
že zlaté lotosy vysokých duší  zde na planetě Zemi,  musí znovu zazářit.
Tu chvíli si stále připomínám, na tebe, vznešený  okřídlený ZLATÝ STRÁŽCE DUŠÍ,
tak často s láskou a úctou myslívám.

Tvá skutečná  role na planetě je tajemstvím obestřena,
pouze těch několik málo z nás je si jí vědoma.
V dobách tvé slávy největší jsme měli zlatá roucha i my,
Zářivě jiskřivá křídla,  s duchovním domovem nás spojující.
Duhový náhrdelník záře naší duše dotvářel  nám nebeský šat.
Kam se však NYNÍ poděla většina z nás???
Někdo se vrátil domů, část démantů své nebeské záře nechal zde však,
další se dobrovolně převlékl za tuláka, by nebyl nikým na Zemi poznán.
Tvé božské vzezření bylo změněno písky času, maskován stejně jako někteří z nás,
zůstáváš však v éterickém pásmu stále stejně vznešený, zářící a mlád.

   

V původních odkazech dávných mystických škol je uváděno, že do inkarnace vždy vstupuje ta část duše, která je nejvíce prozářena světlem. K tomuto prozáření dochází během úspěšně složených životních lekcí, jež jsou jednotlivci během jeho pouti života předkládány.

Duši člověka můžeme přirovnat k zářivé klidné hladině vody. Pokud je tato hladina klidná, duše pociťuje vnitřní klid a harmonii,  vnější realitu vnímáme jako pozitivní děj, rozvlní-li se však  hladina naší duše vlivem reaktivních emocí a neovladatelných myšlenek, stejně, jako je tomu u hladiny jezera, do něhož hodíme kámen, a ona se chaoticky rozvlní,  pociťujeme nervozitu a vnější realitu vnímáme zkresleně a hodnotíme situace našeho života z pozice zdeformovaného vědomí. Musíme počkat, dokud se příliv emocí procházející naší duší uklidní a umožní nám pohled z našeho nitra, jedině pak skutečně „vidíme“ realitu života.

Podíváme-li se ještě hlouběji, intenzivněji, tak zjistíme, že předtím jsme se dívali pouze na „hladinu života“, postupem na své osobní cestě vzestupu vědomí jsme však schopni vidět až na pomyslné dno oné hladiny.  A hledíme-li déle, intenzivněji, nalezneme onen zářivý diamant, jenž na každého z nás čeká uvnitř nás samotných. Tento zářivý diamant, vybroušený úspěšně zvládnutými lekcemi je část nejvyššího vědomí nás samotných. Záře a počet plošek onoho diamantu však pokrývají  neopracované části, tedy určitá nabídka zkušeností, během níž můžeme tu kterou část sami vybrousit do zářivého lesku, a to poznáním fungování fyzické i duševní reality.  Určité plošky onoho diamantu – tedy našeho nejvyššího vědomí jsme si sami „kdysi“ zatemnili, zejména zneužitím svobodné vůle, kdy jsme jednali hlavně  sami proti sobě (proti svému vnitřnímu diamantu), ale též, pokud jsme svým nemoudrým a sobeckým chováním, poškodili (byť nevědomě) vnitřní klenoty těch ostatních.  Čistota duše je primárním klíčem k používání všech duchovně-energetických postupů, neboť bez co nejvyšší možné čistoty duše tyto postupy spíše posilují nevědomou (temnou) stránku člověka.

Naladění do ENERGIE ELYSIUM A´-NA-Ka-ChE nabízí jedinečnou možnost k hlubokému poznání sebe sama, k rozpoznání svých osobních vytvořených vzorců chování, vytvořených iluzorních podmínek tzv. štěstí a spokojenosti, k objasnění důvodů nezvládnutých životních lekcí, poskytuje KLÍČ K PROZÁŘENÍ DUŠE (úroveň  podvědomí, fyzické reality, analytické mysli, emocí, 1.- 6. dimenzionální pásmo), a tím i dosažení  čistého spojení s nejvyššími úrovněmi svého vědomí i s úrovněmi Nejvyššího Zdroje.

Tato silná naladění jsou prováděna současně magnetickou i elektrickou polaritou výše-dimenzionální energie (Zuzana S. a Jiří J.).

Průběh naladění:
1. Tichá meditace, vedoucí k hlubšímu zvnitřnění se, k silnějšímu naladění se na svou duši, během níž jsou částečně transformovány antičásticw blokující proudění energie v osobní životní energii ve vztahu k energii vyšších dimenzionálních pásem.

2. Naladění, jež je specificky zaměřené na zjištěné antičástice, které nejvíce blokují proudění energie v duši a jejím spojení s vyššími částmi vědomí. 

Úhrada: 3.000 Kč

Naladění energií ELYSIUM A´-NA-Ka-ChE je zaměřeno na zjištění aktuálního stavu duše včetně osobní životní energie, na zjemnění bloků, jež jsou tvořeny nevědomými karmickými antičásticemi, naladění do energie ELYSIUM Ah-iyan-RA E´ShA pomáhá zjemňovat bloky, jež jsou tvořeny nevědomými karmickými antičásticemi rodové linie.


Během účasti na naladění do ENERGIE ELYSIUM se může každý účastník sám rozhodnout podle osobních vnitřních potřeb, zda zvolí naladění týkající se jeho momentálního stavu duše (psyché + osobní životní energie), či vnímá, že je vhodnější pracovat s antičásticemi rodové linie.

 

 

ENERGIE Ah-iyan-RA E´ShA

Naladění do energie ELYSIUM  Ah-iyan-RA E´ShA nabízí uchazeči možnost urychlení pročištění jeho energetického pole i vědomí, společně se získáním potřebných informací ohledně jeho stávajících duchovně-energetických rezerv.   

Během naladění dochází k:

 • Intenzivní harmonizaci všech vrstev energetického pole směrem k dokonalosti proudění životní energie fyzického těla, jakož  i jemně-hmotné energie v čakrách i celého energetického poli
 • Hlubšímu spojení s věčným proudem Světla-Zvuku nejvyšších sfér (skrze vědomí monády)
 • Přímější orientaci na naplnění své  jedinečné osobní životní cesty
 • Možnosti kvantového  skoku vědomého vnímání ve vícedimenzionální škále
 • Absolvent získává též hlubší, detailní typ informací, jenž pomáhá přesně zacílit a z hlediska "lineárního času" výrazně urychlit cestu osobního duchovně-energetického vzestupu vědomí

Tato silná naladění jsou prováděna současně magnetickou i elektrickou polaritou výše-dimenzionální energie (Zuzana S. a Jiří J.).

V naladění do energie Ah-iyan-RA E´ShA je možné pokračovat, nejnižší časový odstup je minimálně 8 týdnů. 

Průběh naladění:

1. tichá meditace, vedoucí k hlubšímu zvnitřnění se, k silnějšímu naladění se na svou životní jiskru, během níž jsou částečně transformovány antičástice blokující proudění energie v jemně-hmotném energetickém systému

2. u každého naladění je doporučeno určit si aktuální záměr ohledně duchovní cesty, související s jedním či více psychicko - energetickým centrem, čakrou

3. naladění - specificky zaměřené na zjištěné antičástice, které nejvíce blokují proudění energie v jemně-hmotném systému.

4. konzultace týkající se konkrétně naladění, slovní překlad světelné a zvukové frekvence během naladění, event. odpovědi na dotazy

Zvýšený energetický potenciál získaný během naladění  je určen pouze pro absolventa naladění, není určen, ani doporučen pro energetické terapie  s klienty, nicméně všechna předchozí naladění do různých systémů (např. Reiki, Shamballa, Ra-Sheeba atd.) jsou tímto naladěním mnohonásobně zesílena.

Absolventům naladění je k dispozici možnost zakoupení si silných očistných a ochranných postupů v rámci multidimenzionální anatomie (úhrada za pracovní skripta jednorázově 400 Kč)

úhrada za naladění: 3.000 Kč

 

 

ORIGINAL ELYSIUM SCEPTERS 

PROGRAM SEMINÁŘE:

 • Meditace OES použití během otevírání čaker a jejich vertikalizaci
 • Silné naladění  energií  Elysium (polarity magnetické i elektrické) do frekvencí symbolu, jenž je součásti Original Elysium Scepters)
 • Meditace  AKTIVACE BODŮ HARA LINIE
 • Meditace k aktivaci osobní životní energie Kundalini

Obsah pracovních skript  (určených k samostudiu):

 • vertikalizace čaker
 • vzestup energie Kundalini  v kontextu propojení energie elektrické a magnetické polarity
 •  axiomové line,  aurické úrovně, čakry
 •  Hara centrum a energie kundalini
 • opětovné vyrovnání a revitalizace systému fyzického těla-analytické mysli-multidimenzionálního vědomí

úhrada za seminář (naladění, řízené meditace s OES, pracovní skripta) : 3.500 Kč

 

 

Putování do Elysia

Seminář silných řízených meditací  „PUTOVÁNÍ DO ELYSIA“  je určen absolventům seminářů MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY a též těm, kteří již absolvovali či hodlají absolvovat naladění do ENERGIE ELYSIUM.

Během tohoto semináře se společně formou silných řízených meditací vydáme na putování vědomí do vzdálených vysokých duchovně-energetických sfér. Společně podnikneme cestování vědomí časem do pásma vyšších dimenzionálních pásem, navštívíme oblast našich vyšších tvůrčích potenciálů. Tento seminář bude též zahrnovat novou aktivaci vysokých frekvencí - upgrade ze dne 21. března.

Úhrada za seminář/skripta: 1.777 Kč

 

 

 


Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz)

 
    Aktualizace: 03.01.2018